List Sásovčanom – keď evanjelium prekrútime

June 10, 2016
Rastislav Majer

  „ Láska, Úspech, Sila, Zdravie – ako to získať?? “

Milí Sásovčania, priatelia, susedia – nedá mi sa nevyjadriť k vyššie uvedenému heslu ktoré je uvedené na evanjelizačnom plagáte istého kresťanského spoločenstva, kde na základe týchto štyroch pilierov (láska, úspech,sila, zdravie) zvestujú Ježiša Krista.

Hneď na úvod daného článku chcem jasne poznamenať, že nemám vôbec žiadny problém s tým keď dané kresťanské spoločenstvo chce na uliciach Sásovej kázať. Samozrejme na to majú plné právo, rovnako ako ja mám plné právo písať v týchto riadkoch svoj názor – žijeme predsa v demokratickej krajine kde je garantovaná sloboda prejavu.

To o čo mi však ide v tomto článku je napísať svoj kritický názor ako vedúceho evanjelikálneho (Protestanského) spoločenstva O Nás Nejde v Sásovej.

Za toto sídlisko sa modlíme, tu pravidelne každotýždenne evanjelizujeme a zasievame „Božie slovo“. Preto mi nieje jedno čo sa v Sásovej deje obzvlášť keď ide o určitú kresťanskú skupinu ktorá tým čo zvestuje, zvestuje akési „evanjelium prosperity“. Uvedomujem si, že mnohí si nás môžte pomýliť práve s daným kresťanským spoločenstvom. Preto vnímam potrebu napísať naše stanovisko k evanjeliu ktoré zvestujú nakoľko som presvedčený, že takýto spôsob je nešťastný, a v istých ohľadoch až priam nebezpečný.

 Skúsim to vysvetliť v nasledujúcich bodoch:

1. Evanjelium Ježiša Krista:

„ Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu?“

Mat 16/24-26

Čo Ježiš zvestoval? Čo kázal?

Ak sa pozrieme na celý kontext vyššie uvedeného textu, Ježiš v 16-tej kapitole hovorí o svojej smrti a vzkriesení (podstata evanjelia) a následne hovorí praktickú zvesť svojim učeníkom ako to celé uchopiť.

Hovorí „ak chceš ísť za mnou“ – ak sa chceš stať ozajstný kresťan (znovunarodený, obrátený, Božie dieťa) ZAPRI SA, UKRIŽUJ SA (metaforicky) a NASLEDUJ MA.

ZAPRI SEBA –

zapri svoje doterajšie ambície, chtíče, kalkulácie, svoju vôľu, ciele. Inými slovami vzdaj sa seba a nároku na svoje …

UKRIZUJ SA (metaforicky) –

Tu Ježiš jasne naráža aby sme zomreli sebe a ožili v Ňom pre Jeho vôľu. To vidíme v uvedených veršoch „ Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši?“

Ak by som zvestoval niečo typu:

„Ľudia vy ktorí túžite po sile, úspechu, zdraví, láske – Ježiš vám to dá“, alebo „Rozpadá sa vám váš život a už nevidíte úspech, silu, lásku, zdravie? Ako to opäť získať? Ježiš!“ čo tým zvestujem? evanjelium či humanizmus…?

Je to to čo Ježiš zvestuje? Zvestuje ako naplniť ich predstavu o živote a splniť túžby ich srdca?? NIE! On im zvestuje POKÁNIE – ako ukrižovať ich životy a získať tak VEČNÝ ŽIVOT. Bez pokánia to nejde. Bez pokánia zvestujeme iné evanjelium!

Len na ujasnenie. Ježiš tu nemyslí fyzickú smrť – tá nieje potrebná (nakoľko všetci zomrieme), ale duchovnú kde naším bohom bolo naše EGO (Ja).

Preto apoštol Pavol tento svoj proces ukrižovania a znovuožitia v Kristovi opisuje nasledovne: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa.“

Gal 2/20

Preto jasne odmietnime prijať akékoľvek evanjelium ktoré hlása, že nám pomôže naplniť naše telesné ambície. Lákadlo je to síce veľké, ale nemá to čo dočinenia s pozvaním vykročiť úzkou cestou ktorou je Kristus. Cestou ktorá ako jediná smeruje do večného života.

NASLEDUJ MA

Tu je jasná výzva nasledovať KRISTA a už nie viac seba. Až potom začneme chápať prečo nás Ježiš učil modliť sa „buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“ Mat 6/10b

Nebudem k tomuto bodu viac písať nakoľko si myslím, že apoštol Pavol to zhrnul dostatočne:

„Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev. 25 Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, 26 tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým. 27 Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej slávy. 28 Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. 29 O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.“ Kol 1/24-29

2. Zamysli sa:

Zamyslel si sa niekedy ako Ježiš zvestoval a čo Ježiš zvestoval?

a) Ježiš keď uzdravil povedal – nikomu o tom nehovorte

„Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“ Mat 8/1-4

Prečo Ježiš nechce aby to uzdravený rozširoval a svedčil o tom? Zamyslel si sa niekedy nad tým? Je to preto lebo Ježiš nevie, alebo nechce uzdraviť? NIE!

Pretože Biblia je plná uzdravení a zázrakov ktoré Ježiš vykonal – On to robí aj dnes o tom som hlboko presvedčený, ale On nechcel aby ho ľudia nasledovali pre Jeho benefity. Inými slovami Ježiš nechcel aby ľudia v Neho uverili, milovali a nasledovali Ho pre to čo robí a dokáže urobiť, ale preto kým je! Preto, On čaká aby Ho ľudia nasledovali. Hľadá či je niekto kto s Ním chce mať osobný vzťah a tam sa dáva poznať. K takýmto ľuďom sme pozvaní priniesť jasné posolstvo nádeje:

„Je možnosť sa zmieriť s Otcom nebeským, je možné zničiť tú nekonečnú hradbu hriechu skrze Ježiša Krista a kráčať v osobnom vzťahu s Otcom skrze Svätého Ducha.“

Toto je dobrá správa – toto je evanjelium

b)Ježiš prišiel odpúšťať hriechy a znamenia, zázraky boli potvrdením tejto pravdy.

„A Ježiš im hlásal slovo. 3 Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. 4 Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy! Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali: 7 Čo to tento človek hovorí? Rúha sa! Odpúšťať hriechy môže jedine Boh. 8 Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že takto uvažujú a spýtal sa: Prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? 9 Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy — alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 10 Aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: 11 Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 12 On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čosi také sme ešte nikdy nevideli.“ Mar 2/1-12

 

 Čo Ježiš zvestoval? Uzdravenie? Zázraky? NIE! – tu jasne vidíme, že Ježiš im hlásal SLOVO. Následne ochrnutému najskôr ODPÚŠŤA HRIECHY za čo bol obrovsky kritizovaný ako rúhač ktorý sa stavia do role Boha (pretože odpúšťať hriechy vie len Boh).

Na to aby všetci jasne videli, že Syn človeka (ON) môže odpustiť hriechy a že je pravý Boh – uzdravuje chromého – AKO POTVRDENIE ZVESTI!

Tu jednoducho vidíme o čo apriori Ježišovi išlo. Ježišovi išlo o zvestovanie: „prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15 Vravel: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium!“ Mar 1/14-15

Nevidíme tu ani náznak zvesti typu, ironicky parafrázujem: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Verte evanjeliu ktoré prináša váš vysnívaný úspech, zdravie, šťastie, financie.“ Prečo to tak Ježiš nezvestuje? No jednoducho preto lebo hriešnik sa má KAJAŤ.

c) Je v tom rozdiel ako človek začne Krista nasledovať:

„Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. 19 Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 20 Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho.“Mat 4/18-19

Nič im neponúkal ani nič neurobil aby ich zlákal proste ich zavolal a oni reagovali. Takto máme zvestovať evanjelium. Stojí za všimnutie jednoduchý fakt:

Tí ktorí Ho nasledovali preto, že ich Ježiš zavolal a tí ktorí opustili všetko čo mali, zostali pri Ňom po celý život (12 učeníci s výnimkou Judáša, Mária Magdaléna atď..).

Tí ktorí Ho nasledovali lebo robil znamenia, divy a zázraky Ho neskôr opustili

(70 učeníkov, ľud ktorí tlieskal Ježišovi na osliatku a neskôr kričal ukrižujte Ho).

„Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti tomu šomrú, povedal im: Toto vás pohoršuje? …. 65 A dodal: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec. 66 Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. 67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. 70 Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť — jeden z Dvanástich.“ Ján 6/60-71

 Tu môžeme jasne badať efektivitu prečo je dôležité a podstatné zvestovať evanjelium a nie benefity a lákadlá. Pretože pokánie, je častokrát ľuďom ktorí uverili preto aby iba zbohatli, cudzie (kto môže počúvať takú tvrdú reč? v.60). A pokánie to je dar. Keď Boh prostredníctvom Svätého Ducha a mocou evanjelia vyjaví človeku jeho absolútnu hriešnosť v ktorej pochopí tu spasiteľnú moc v obeti Ježiša Krista. Ježiš to nazval : „Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec.“

Slovo na záver:

Preto si myslím, že evanjelizácia na Úspech, Zázraky, Zdravie, Lásku je nebiblická a v mnohom nebezpečná.

Snáď na záver by som rád spomenul krátku ilustráciu (ktorú som zažil). O istom neveriacom človeku ktorý sa obrátil (stal sa kresťanom) na základe uzdravenia. Samozrejme sa cirkev v ten deň obrovsky potešila a chválila Boha, avšak o niekoľko rokov sa dotyčný človek stretol s uzdravujúcim zázrakom cez pozitívne myslenie (iné náboženstvo). A aký bol výsledok? Dnes verí v NEW AGE nakoľko tvrdí, že Boh Biblie je ten istý ako boh iných náboženstiev pretože vo všetkých náboženstvách robí znamenia a divy lásky či uzdravenia. Domnievam sa, že viem prečo takto dopadol (poznám ešte jeden podobný prípad). Pretože mu nebolo zvestované čisté evanjelium a nebolo to evanjelium na ktoré sa obrátil ale benefit. Nebolo mu zjavené, že „Syn človeka má moc odpúšťať hriechy, pretože je Boh a preto vstaň a choď (parafráza Mar 2)“. Kristus je skala, základ a naša spása.

Cirkev zvestujme čisté evanjelium a pozývajme ľudí k pokániu (modlime sa za tento zázrak)

Preto stráň sa a boj sa zvestovať alebo nebodaj prijať evanjelium typu:

 „Láska, Úspech, Sila, Zdravie ako to získať??

Ale zvestuj pravdu ktorá sa mnohým nebude páčiť:

„Ak chceš ísť za Kristom – ZAPRI SA, UKRIŽUJ SA (metaforicky) a NASLEDUJ HO.“

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. 17 Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.“ Rim 1/16-17

Rasťo Majer – vedúci cirkevného zboru O NÁS NEJDE Sásová (Banská Bystrica)

Poznámka autora P.S.:

Ako letničný kresťan (znovunarodený, pokrstený Svätým Duchom)

plne verím, že Boh v dnešnej dobe uzdravuje fyzicky aj duševne,

verím, že oslobodzuje od moci démonických poviazaní.

Verím, že aj dnes v cirkvi uvoľnuje duchovný dar divotvornej moci, viery atď. Verím, že je naším zaopatrovateľom a že nikdy nebudeme žobrať o chlieb (Žalm 37/25),

verím, že keď budeme hľadať Jeho kráľovstvo všetko ostatné nám pridá!

To na čo som chcel v tomto vyhlásení poukázať je kontext komunikovania evanjelia neveriacim. Ktorí potrebujú pokánie a na ktorých nespadajú zasľúbenia zasľúbené Božím deťom.

Verím, že znamenia, divy a zázraky Boh dáva:

a) ako potvrdenie hlásaného evanjelia a nie ako lákadlo pre hriešny nenásytný skazený svet.

b) ako preukázanie starostlivosti o svoj ľud cirkev. Tu však vidíme, že máme sa modliť za uzdravenie vždy (Jakub 5/14) avšak nie všetci budú uzdravení (2. Kor 12/7-10) mnohí však budú (1. Kor 12/9).

Sdílejte články

Napsat komentář