OČISTNÉ PROBUZENÍ ZAČÍNÁ

Sick man in bed

Proroci předpovídali o konci času jako o shromáždění vytříbených, svatých lidí, kteří budou mít velké porozumění pro Boží Slovo.

Poselství bude zapečetěné a nepochopené až do doby konce. Tehdy mnozí projdou zkouškami, ve kterých budou pročištěni,
zbaveni poskvrny a prověřeni ohněm. Ale jiní nepřestanou jednat svévolně. Žádný svévolník se totiž nepoučí; avšak prozíraví se poučí.
Daniel 12

V posledních dnech povstanou ti, kteří budou mít moudrost a soudnost v Božích věcech. Mnozí budou:
čištění
bělení
tříbení
Zlý lidé budou i nadále zlý a nikdo z nich neporozumí. Moudří pak porozumějí.

Izajáš prorokoval:
Tehdy se hluchým otevřou uši a slepí prohlédnou skrze šero a tmu, aby slyšeli a na vlastní oči viděli slova Hospodinova poselství. Uznají mou svatost a postaví se přede mne jako před Boha Izraele s úctou a bázní. Svéhlaví a vzpurní lidé dostanou rozum a také všem, kteří si stěžují, se dostane vysvětlení. Iz. 29.

Domnívám se, že probuzení v posledních dnech se bude týkat jakési očisty. Pokud má Duch sv. usvědčit svět z hříchu, spravedlnosti a soudu, pak je jisté, že v obrovském vylití Ducha sv. budeme zmítání silnými vlnami usvědčení. Lehkomyslné a shovívavé církve se budou chvět a budou nuceni čelit svým hříchům. Zatímco se spousta křesťanů honí za zázraky a znameními,
nebo se hrnou za těmi, co vyučují o úspěchu a prosperitě, Bůh povolává spíše SAMOTÁŘE, kteří propadli většímu a většímu hladu po Ježíši Kristu. Právě teď tato slavná společnost vystupuje do popředí.

Jednoho dne Bůh začal rozechvívat jejich srdce a oni se zbavili iluzí o veškerém pokrytectví a hanbě. Zabrali se do Bible, do Božího slova, aby pochopili, jaké jsou Jeho nejvyšší cíle. Skrze svou víru nasadili roucho Kristovi spravedlnosti, poddali se jeho požadavkům a rozhodli se – bude-li to nezbytné, kráčet osamocení, zcela v poslušnosti vůči Němu. Rozhodli se naslouchat a snažit se porozumět Pánově vůli. Začali věci vidět v duchu a uvědomili si, že konec všeho je na DOSAH. Právě pro ně bylo určeno toto Pánovo Slovo:

KRISTUS PŘICHÁZÍ! ČINTE POKÁNÍ – protože se blíží Pánův den.
Odhoďte všechny zakořeněné hříchy a zaměřte se na věci nebeské.

NEPODÍLEJTE SE NA BUDOVÁNÍ LIDSKÝCH IMPERIÍ A SNŮ!

Všeho se vzdejte a vykročte směrem k Pánu Ježíši.
Nechť je toto slovo prohlašováno hlasitě a jasně!

D. Wilkerson

Sdílejte články

Napsat komentář