Neopouštějte společná shromáždění.

A nyní v našem společném čtení přicházejí na řadu dva verše, milí přátelé, z nichž některé myšlenky tu a tam slýchám citované v různých souvislostech a s různými cíli.

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Žd10,24

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Žd10,25

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Překlad, který používal náš kazatel, když to přeložím z angličtiny, říká: „Všímejme si jeden druhého a provokujme se k lásce a k dobrým skutkům“…

A tu se pro nás naskýtá zase ta aplikační otázka, jak tomu říkávám, nebo hned celá řada velmi příbuzných otázek, které můžeme adresovat různými směry. Adresujme je však především sami na sebe…

Máme skutečný zájem jeden o druhého? Jak na sebe navzájem působíme? Povzbuzujeme se k lásce a dobrým skutkům? Spolu s naším MG se vás jako posluchačů mohu zeptat: Jak na vás působí slovo, které tu povídám? Nudí vás, nebo vás znechucuje, jste z něho otráveni? Nebo vás hryže ve svědomí? Nebo taky někdy pohladí? a rozjasní slunce mezi slzami?

„Jsem rád, když zjistím, že moji posluchači byli dotčeni ve svém svědomí,“ přiznává se náš občas možná trochu příkrý kazatel. „Ale přál bych si, aby to byl dotek, který také vyvolá lásku k druhým a taky touhu či přímo potřebu konat dobré skutky…“

A na tyto osobní vztahy čisté bratrské lásky navazuje slovo o společném shromáždění. Starý BJ říká, že pokud tu byla odedávna potřeba, aby se věřící scházeli, tím spíše je tato potřeba dnes, kdy se lidé navzájem velmi odcizují, přestože relativní vzdálenosti mezi nimi se zmenšují. Komunikační prostředky od autostrád až po telefony a faxy jsou dnes velmi vyspělé, ale komunikační prostředky samy o sobě nejsou ještě zárukou skutečné komunikace mezi lidmi.

To vyjádření „napomínejte se navzájem“ náš učitel vidí nikoli jako vzájemné vyčítání chyb a nedostatků podobně, ale především jako společné studium Písma, společné duchovní vzdělávání. A dodává k tomu, že Pán má některé věci, které nedává jednotlivcům, ale je to jakoby určeno pro společenství, pro skupinu duchovních lidí, kteří společně Pána upřímně hledají a ptají se po jeho vůli…

„Jeden z důvodů, proč rád kážu Boží slovo (povídá náš kazatel ve výslužbě na první pohled docela podivně), je moje vlastní sobectví. Bůh mi nedá správný duchovní růst, dokud se o své poznání nebudu sdílet s druhými. Vlastní studium potřebujeme doplnit nasloucháním a sdílením,“ vysvětluje zkušený duchovní.

…napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den (Kristův). Žd10,25

Vyjádření „den Kristův“ v originále není. Tedy to slůvko „Kristův“ tam není. V ekum. překl. je navíc. Napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den…

Vzhledem k tomu, že tu ve skutečnosti není uvedeno bližší určení, o který den jde, MG k tomu doplňuje jeden z možných pohledů, že jde o výhled na okamžik zničení chrámu a přerušení veškerých chrámových bohoslužeb i možnosti scházení ke čtení zákona. Šlo by tedy o rok 70 n.l. Dokud to bylo možné, první křesťané se scházeli, jak známo, v chrámě… Když pak nastalo pronásledování, museli volit jiná prostředí…

Tolik pohled našeho vyučujícího na tyto verše.

 

Dovolte, abych sem k těmto dvěma docela často citovaným veršům vsunul ještě pár osobních poznámek a námětů.

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Žd10,24

Neovládám natolik řeckou gramatiku, abych mohl vycházet přímo z originálu, ale domnívám se, že kraličtí překladatelé měli k dispozici více gramatických prostředků, než které používá naše současná čeština. A především, že byli při překladu podle svých tehdejších možností poněkud přímější. Vyjádřili význam původního textu, tak jak mu porozuměli, aniž brali ohled na to, jestli to čtenáři bude znít libozvučně či nikoli…

V obou těchto verších nacházím důležité víceméně gramatické nebo obecněji tedy překladové prvky, které způsobují také jistý významový rozdíl:

A šetřme jedni druhých, k rozněcování se v lásce a dobrých skutcích. Žd10,24 kral.

Jinými slovy tu je naznačen smysl, toho, že si budeme všímat jeden druhého, že budeme mít zájem jeden o druhého… Roháček to ve svém slovenském překladu vyjádřil možná současněji, než kralické „šetřme jedni druhých“; říká:

A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom.

Možná se někdy věřící navzájem pozorují, možná mají zájem jeden o druhého… Ale tu je jasně naznačen cíl. A ten pokládám za důležitý. Zůstanu u aplikační otázky: Slouží tomuto cíli náš zájem o druhé?

A šetřme jedni druhých, k rozněcování se v lásce a dobrých skutcích. Žd10,24 kral.

A kralický překl. tu pokračuje přechodníkem:

Neopouštějíce společného shromáždění svého, jako někteří obyčej mají, ale napomínajíce se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Žd10,25 kral.

Často se zdůrazňuje tento verš samostatně a překládá se novým věřícím jako velmi konkrétní a zřetelná výzva k pravidelné účasti na shromážděních. Jistě je správné povzbuzovat věřící k tomu, aby pravidelně chodili do shromáždění, ale z gramatické stránky tohoto vyjádření vyplývá, že ta návštěva shromáždění má jít souběžně s tím osobním zájmem, souběžně se zájem jednoho o druhého.

A tu je zase na obzoru otázka: Jde nám o to, aby nás bylo hodně přítomných ve shromáždění, nebo nám jde o samotné lidi, o jednotlivé bratry a sestry? Ve větších společenstvích se nejednou může snadno stát, že nám v davu unikají jednotlivci, kteří tolik potřebují náš zájem, naši pozornost, ba přímo péči naší lásky, aby se sami mohli v lásce a v praktických dobrých skutcích rozhojňovat…

Osobní zájem jednoho o druhého a společné shromáždění totiž podle tohoto textu nelze od sebe oddělit.

A šetřme jedni druhých, k rozněcování se v lásce a dobrých skutcích. Žd10,24 kral.

Neopouštějíce společného shromáždění svého

Kéž by nám tato výzva z naší ep.žd byla mocným povzbuzením pro případnou změnu našich postojů a našeho jednání s druhými, kteří nás tolik potřebují…


Více třeba zde v textové podobě.  https://docs.google.com/document/d/1YDpQlcL5I45m-RYyEKVYwweC3V07WUfS-JL3-2rNjBw/edit

nebo zde v mp3: http://biblia.samsely.sk/Biblia/58_Zid.html

Sdílejte články

Napsat komentář