Nový Jerusalém

Nový Jerusalém bude, jako žádné jiné místo na světě. Jeho krása je zřejmě větší, než lidský jazyk je schopen vyjádřit. Jak tak Jan začíná poznávat podrobnosti, první vidí hradby města. Tyto nejsou ovšem na ochranu, protože se později dozvídáme, že těch dvanáct bran, které tam stojí, jsou ve dne i v noci otevřené. Ta poznámka o jménech na těch branách poukazuje na to, že tam budou žít i spasení z národa Israel. Abych nebyl obviněný z kontradikce, dovol, abych něco osvětlil:

V Ezechielu píši o tom, jak Israel zdědí zemi, a Křesťané – všichni, kteří přijali Krista, včetně Židů, pochopitelně, mají své dědictví v nebi! Ale máme přece ještě Židy, a vlastně ještě jiné národy, kteří přijmou Krista až při Jeho návratu! (Zachariáš 12:10) Nechci dělat absolutní závěry – na to nestačím – ale jsem pevně přesvědčený, že na Zemi budou žít národy v době, kdy spasení žijí již v Novém Jerusalémě! Proč? Jak jinak by dával smysl verš 22:2? Pro „hojení národů?“ Cožpak v Novém Jerusalémě budou národy nemocné? Ale, a to hlavně: Jak jinak vysvětlíš následující verše: Genese 13:15, 17:8, 48:4, Exod.32:13, Deuter.4:40, Jozue 14:9. Našel bych jich ještě mnohem víc – ale mně by stačilo jedno prohlášení, je-li od Boha! A tak na tom trvám!…

Nemá cenu komentovat ten veškerý „stavební materiál“ našeho Boha – stejně si to nedovedu představit! Ta jména na branách nám budou připomínat, že my, Pohané, jsme se „tam dostali“ skrze Abraháma, Izáka, Jakuba. Byli to Israelité, kterým, jako prvním byl svěřen Zákon a slib. (Římanům 9:4-5) Je mi jasné že jsou lidé, kterým toto příliš „nevoní,“ ale je to tak! Ostatně jakákoliv forma antisemitismu nemá místo v pravém Křesťanství a mimo to je strašně nebezpečná! (Genese 12:3)

21:15-27…. V těchto verších přicházíme k něčemu, co nenajdeš ani v těch nejodvážnějších science-fictions. Tento satelit přichází odkudsi z hlubokého vesmíru – září jako drahokam na tisíce kilometrů na všechny strany, a je zbudovaný z nejfantastičtějšího materiálu, který si dovedeš – nebo spíše nedovedeš – představit! Nebudu komentovat ten „stavební materiál“ – stejně nemám tak velikou představivost – ale co mohu udělat, je: Vzít si kalkulačku a podívat se na ty rozměry – to je snad to nejúžasnější na tom celém popisu! Český překlad je tak ubohý, že nedává žádnou představu. Budu postupovat nejprve podle řeckých měr té doby, potom to přepočtu na kilometry:

Základna je čtverec o délce jedné strany 12 tisíc stadií. Jedna stadie je asi 607 anglických stop. Jedna strana základny Nového Jerusaléma měří 2220 kilometrů! Kdybychom tuto plochu chtěli nějak znázornit, byla by to plocha Spojených Států od Kanady po Mexický záliv, a od Atlantiku po Colorado! Takové město ještě na Zemi nebylo! Sleduj pozorně dále: Výška je stejná, jako strana základny! Četl jsem některé komentátory, kteří tomuto městu přisuzují tvar pyramidy. Ovšem to je zcela násilná interpretace! Jak to čtu, mnohem pravděpodobnějším tvarem je krychle. Krychlový tvar byl už dávno spojovaný s trojjediným Bohem. Všechny tři rozměry jsou závislé jeden na druhém, a všechny jsou si rovné. Fundamentální kosmická jednota je dokonalá trojjedinost. Prostor musí mít tři dimenze – ale každá dimenze proniká celým prostorem! Dále: Prostor se vždy udává v jednom rozměru (délka), ale můžeme ho vidět pouze jako plochu (délka na druhou) a prožít, nebo zažít ve všech třech dimenzích. (délka na třetí). Právě tak „Božství, či Bůh, je reference na Otce, viděná v Synu, a cítěna-prožívána v Duchu Svatém. Právě tak můžeš vidět Čas: Minulost, Přítomnost a Budoucnost. Každá je závislá na té druhé, jsou rozličné a přece splývají – jedna není nadřazená druhé.

Pyramidní forma byla vždy spojovaná s Pohanstvím (Egypt, Mexiko, či stupňovité stavby národů starověku). Jak jazyk, tak i symbologie se přiklání spíše ke krychli, než k pyramidě. Neměli bychom zapomenout, že ta nová těla obyvatelů Nového Jerusaléma nebudou omezená gravitačními, či elektromagnetickými silami tak, jako jsou naše těla dnes. Takováto geometrie může vysvětlit, jak je možné umístit tolik lidí v jednom městě. Kolik lidí? „Biblická Kosmologie a Moderní Věda“ od H.Morrise, udává (už jsem to uvedl), že od Adama, do dnes, existovalo asi 40-45 miliard lidí. Řekněme, že stejný počet se narodí v Mileniu, a připusťme 20 miliard pro ty, kteří před, a nebo ihned po narození zemřeli. Dohromady 100 miliard. Kolik z toho spasených? 20%? Podle toho, jak mluvil Ježíš, (Matouš 7:13-14) je toto číslo možná vysoké! Ale dejme tomu, že tam bude 20 miliard lidí. Není jich trochu mnoho na jedno město, když dnes je na tomto světě něco přes 5 miliard, a v tramvajích není dost místa k sezení? To si budeme muset spočítat!

Tak tedy, Nový Jerusalém by měl ubytovat 20 miliard obyvatel. Dejme tomu, že obytný prostor bude zabírat 25% celkové kubatury, a 75% budou parky, ulice – a já nevím co.. Počítejme: 2220 na třetí. Z toho vezmeme 25% a ty budeme dělit 20 miliardami. Můžeš si to vypočítat. Na jednoho obyvatele připadá „krychle,“ (dávám do uvozovek proto, že ta jednotka může mít jakoukoliv formu!) o straně 600 metrů! To je, jak už jsem kdysi řekl na těch kazetách „obydlí“, které by zabralo plochu 500 X 500 metrů, plus výška tatáž! Jinak Václavské náměstí od Můstku k Orbisu krát totéž a stejná výška! Plocha, když opomenu výšku, je 250 tisíc čtverečných metrů. Náš dnešní byt, jich má asi 40… Nevím, co bych k tomu mohl dodat..

 


https://sites.google.com/site/nejotazky/antonin-uhlir/komentare-k-bibli/apokalypsa

Sdílejte články

Napsat komentář