Desať dôvodov pre odmietnutie učení Hnutia viery

  1. Mojžišova 3:4-5

A had povedal žene: Istotne nezomriete. Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.

Hnutie viery je doktrínou mnohých letničných a charizmatických cirkví, ako aj individuálnych kazateľských aktivít po celom svete. Je podobné Evanjeliu prosperity, ale nie je s ním úplne totožné – zvyčajne sa oboje kážu súčasne. Hnutie viery zdôrazňuje proklamáciu, prehlasovanie, alebo vyznávanie Biblických veršov za účelom ich aktivácie (takmer samočinne) mimo vôle Božej.

Evanjelium prosperity využíva techniku Hnutia viery proklamovať Biblické zasľúbenia za účelom dosiahnutia bohatstva, blahobytu, prosperity, pokroku, úspechu, uzdravenia, ba dokonca aj na obchádzanie fyzickej smrti. Hnutie učí, že finančné požehnanie je Božou vôľou pre všetkých kresťanov a že viera, pozitívna proklamácia a dary zborom v kresťanskej službe (na oplátku) vždy zvýšia niečie materiálne blaho. Podobne aj o dobrom zdraví sa vyučuje ako o zlatom štandarde Biblie. Kresťania by mali s vierou prehlasovať a veriť v dobré zdravie za každých okolností. Z toho dôvodu, ak je niekto chorý, býva často odsúdený ako človek s „nedostatkom viery“.

Keď „pozitívna proklamácia“ prvýkrát dorazila do tejto krajiny, zmenila niektoré mŕtve zbory a kresťanov zápasiacich s problémami. Mnohí, ktorí ako kresťania bojovali o prežitie, našli nový víťazný život.  Veriaci sa postavili proti predstave, že sú odsúdení stať sa obeťou okolností a že sú bezmocne vystavení útokom satana. Bolo to dobré a užitočné a prispelo to k upevneniu našej viery v pravdu obsiahnutú v Písme.

Avšak, ako sa často v dejinách cirkvi stáva, hnutie, ktoré sa vďaka tomuto, údajne dobrému ovociu začalo tešiť popularite, čoskoro ukázalo svoju pravú tvár čohosi, čo sa podobá skôr kultu s extrémami viery, ktoré Meno Pánovo (vo svete) diskreditovalo. Žial, bolo asi nevyhnutné, že korene tejto doktríny boli pevne zasadené do pôdy metafyzických kultov. Chyby, ktoré priniesli New Thought (Nové myslenie) a Christian Science (Kresťanská veda) vyprodukovali aj Hnutie viery ako svoju „kresťanskú verziu“.

Takže je potrebné podrobiť kritike celý obsah, cieľ a ovocie rôznych spoločenstiev Hnutia viery. Aj keď sa zdá, že je tam prítomné nejaké to ovocie v podobe uzdravovania a novoobrátených ľudí, musíme sa opýtať na jeho pravosť a na to, nakoľko zdravé sú základy učenia, ktoré títo novoobrátení obdržia? Musíme sa tiež opýtať, prečo musia ich pastori žiť vo veľkom prepychu, prečo žiadajú milióny na stále sa zvyšujúci počet projektov, z ktorých niektoré sa nikdy neuskutočnia.

Rovnako je vo svetle Biblie potrebné preskúmať konečný cieľ tohoto hnutia. Sme svedkami globálneho prebudenia, ktoré zmení všetky národy a prinesie bohatstvo a úspech celej Cirkvi? Alebo ide o triumfalizmus, klam, ktorý zvedie tisíce dobromyselných veriacich do satanskej pasce New Age a bez zábran si ich použije k  nastoleniu celosvetovej vlády antikrista?

Prečítajte si nasledujúcich desať dôvodov pre odmietnutie doktríny Hnutia viery.

PRVÝ DÔVOD:

Je potrebné „zjavené poznanie“.

Podobne ako gnostické herézy naprieč celou históriou, aj Hnutie viery, aby bolo účinné, si vyžaduje špeciálne vedomosti. Lídri sami seba vidia ako ľudí s poverením priniesť nové duchovné zjavenie pre Telo, keďže poznanie cez zmysly odsudzujú ako nedostatočné. V tomto systéme nás k zlyhaniu nevedie hriech a neposlušnosť, ale ignorácia Slova. Navyše, toto „zjavené poznanie“ sa obmedzuje len na zopár ľudí, ktorí ho môžu dostať. Tí menej inteligentní sú v nevýhode. To je elitárstvo.

DRUHÝ DÔVOD:

Zo Všemohúceho Boha a Stvoriteľa robí slabú „bytosť-viery“, vydanú na milosť a nemilosť svojím vlastným univerzálnym zákonom.

Hoci Hnutie viery hovorí o Bohu osobným spôsobom, zaobchádza s Ním ako s neosobným „zdrojom energie“, ako s „mocou“, ktorú možno ovládať používaním právnych predpisov – zákonov, ktoré musí poslúchať ešte aj sám Boh, aby tvoril a spravoval Svoj vlastný vesmír. Údajne stratil kontrolu nad touto planétou v rukách človeka a bez zmluvného partnera nemá moc zasiahnuť. Toto učenie poškodzuje Božiu všemohúcnosť a zvrchovanosť.

TRETÍ DÔVOD:

Z Božieho Syna robí znovuzrodeného muža, ktorý musel zomrieť v pekle, aby zaplatil výkupné za naše hriechy.

Ježiš podľa doktríny Hnutia viery odhodil svoju božskú moc a po tejto zemi kráčal ako obyčajný človek naplnený Duchom. Aby činil zázraky, musel používať Slovo a zákony viery. Keď zomrel, jeho krv nič neodčinila, ale pretým, ako dal Otec príkaz k Jeho znovuzrodeniu, Ježiš musel na seba vziať hriešnu podstatu diabla, čím Jeho duch zomrel a On, ako človek, tri dni a noci znášal pekelné utrpenie. Takže Ježiš bol údajne len prvým z mnohých synov, nasledovaniahodným vzorom pre nás všetkých.

ŠTVRTÝ DÔVOD:

Človeka stavia na rovnakú úroveň s Ježišom.

Dôsledkom doktríny o duchovnej smrti Ježiša je to, že všetci znovuzrodení kresťania stoja na rovnakom stupni moci a autority ako Ježiš – nie na základe ich jednoty s Ním, ale samí zo seba, ako ľudia naplnení Duchom Svätým. To by znamenalo, že sme už vzkriesení z mŕtvych a zostáva nám už len získať „poznanie“ nášho nového stavu, aby sme sa vymanili z telesného väzenia a v tomto svete začali žiť ako duchovní bohovia!

To znamená, že kresťanský život je určitou školou používania tých istých duchovných zákonov, aké používal aj Ježiš k ovládaniu situácie a konaniu zázrakov. V učení Hnutia viery veriaci nie sú závislí na Božej moci, ani sa nemusia Jeho vôli podrobiť, ale majú pocit, že majú právo rozvíjať svoje vlastné právomoci a objavovať zákony vládnúce stvorenstvu na tejto zemi.

PIATY DÔVOD:

Z človeka robí boha.

Ak chceme pochopiť to zvláštne postavenie, ktoré Hnutie viery prikladá človeku, musíme poznať ich výklad stvorenia. V ich učení človek NEMÁ SVOJU VLASTNÚ PODSTATU, ale ju prijíma od svojho „pána“. Nakoľko je pánom človeka Boh, znamená to, že človek má božskú podstatu – pretože bol údajne stvorený ako boh zeme – ale po páde človeka, prijal hriešnu podstatu od diabla a stal sa podobný satanovi. (To všetko je samozrejme v rozpore s Písmom). Na základe toho veriaci z Hnutia viery vyvodzujú, že znovuzrodený človek znovu získal svoju božskú podstatu. Tým pádom je oprávnený používať atribúty svojej božskosti,  ako napr. moc tvoriť, vládnuť nad svojim prostredím, atď.

ŠIESTY DÔVOD:

Zo spásy robí znovunastolenie vlády ľudí.

Kazatelia Hnutia viery ako hlavný problém zdôrazňujú udalosť straty vlády nad zemou, a nie hriech. Takže spása sa stáva záležitosťou znovuobjavenia našej božskej pozície a školou vládnutia na zemi. V otázke vykúpenia zohrával Ježiš úlohu Adamovho zástupcu, ktorý prišiel na túto zem splniť všetko to, v čom Adam zlyhal, demonštrovať potenciál vládcu a potom zaujať Adamovo miesto v pekle, aby sa ľudstvo dostalo „mimo ohrozenia“. Uctievanie Ježiša podľa veriacich z Hnutia viery vyplýva skôr z pocitu vďačnosti než z uznania Jeho božstva.  Aj v tomto bode hnutie nepochopilo význam vykúpenia: že Ježiš SÁM je Životom a Spasením pre ľudstvo a že sme spasení iba v jednote s Ním.

SIEDMY DÔVOD:

Cieľom je transformácia zeme pod duchovnou nadvládou.

Vzhľadom k tomu, že veriaci Hnutia viery sami seba vidia ako navrátivších sa k vlastnej božskej nadvláde nad svetom, predpovedajú, že tento čas príde – možno len vďaka ich kvantite – lebo všetko ľudstvo sa musí skloniť pred Bohom. Učia, že všetko bohatstvo sveta poputuje do cirkvi a že zákony, vláda a celá sociálna štruktúra svetového zriadenia sa bude musieť zmeniť. I napriek biblickým varovaniam pred odpadnutím a rastúcou zlobou v posledných časoch, oni do budúcnosti predpovedajú veľké víťazstvo Cirkvi, kedy Duch zhromaždí milióny ľudí do „kráľovstva“ na zemi. Či už tvrdia, že veria v eschatologický plán zjavenia, vytrhnutie, tisícročné kráľovstvo alebo niektorú z týchto vecí, alebo nie, stále sa zdá, že im nerobí problém vtesnať sa do jednotnej globálnej štruktúry Cirkvi, a tak triumfálne vstúpiť do spásonosného plánu vekov.

ÔSMY DÔVOD:

Z modlitby robí vyznanie a Božiu vôľu nahrádza manipuláciou duchovnej „moci“.

Hnutie viery učí kresťanov, aby čerpali z takej duchovnej „sily“, ktorá sa nachádza v ľudskom duchu – ako napr. sila viery – a tak začnú niektoré zákony fungovať. Zdôrazňujú slovo (nie Syna Božieho, ale Písmo) ako energiu vhodnú k naštartovaniu všetkých týchto duchovných zákonov. Takže nepretržité učenie sa a vyznávanie Slova je metódou k dosiahnutiu čohokoľvek, čo chceme. Toto samoúčelné pravidlo vedie k pýche a chamtivosti. Ale ako nám bolo moment-po-momente zjavené skrze Ducha Svätého, kresťan musí zaprieť samého seba a podriadiť sa celej Božej vôli.

DEVIATY DÔVOD:

Popiera realitu hriechu a choroby.

Kazatelia Hnutia viery učia, že duchovná realita je jedinou skutočnou realitou a že telesné zmysly sú zavádzajúce. Preto sú veriaci vedení k popieraniu vlastnej choroby, chudoby alebo akéhokoľvek stavu mimo kondície. Sú vedení k tomu, aby namiesto hľadania Božieho vedenia prekonávali nepriazeň osudu vyznávaním určitej vhodnej, „pozitívnej“ časti Písma. Rovnako skutočnosť hriechu a naliehavosť odpustenia sú umelo zastierané učením, že len samotné prehlasovanie božstva Ježiša nad problémom bude mať vplyv na zmenu životného štýlu.

DESIATY DÔVOD:

Pozornosť sústreďuje na seba a svet, namiesto Boha a neba.

Celý dôraz v doktríne Hnutia viery spočíva na úspešnosti, prosperite, rozvoji, zisku, zdraví a sile. Pre tých, ktorí nedokážu vyhovieť týmto náročným normám, je tu pramálo súcitu. Akékoľvek ťažkosti sa považujú za „nedostatok viery“ a dôvod k vyznávaniu zodpovedajúceho Slova. To je obrovské nepochopenie Božej múdrosti, a Jeho plánu priviesť svoje deti k sláve, pretože ak sa odmietame s Ježišom podieľať na skúškach, strádaní a prenasledovaní, nie sme pripravení deliť sa o Jeho slávu. (Rím 8:17)

Niektorí kazatelia Hnutia viery sa najviac pričinili o to, že Meno a dielo Ježiša Krista sa (vo svete) neteší dobrej povesti. Zbory, ktoré hlásajú dôraz na prosperitu, skončili pri chamtivosti, manipulujú veriacich, aby svojim zborom darovali ťažko zarobené peniaze. Učenie prehnane zdôrazňujúce uzdravenia Bohom viedlo k extravagantným nárokom na zázraky, ktoré sa ukázali byť zveličené a podvodmi. Doktríny o božstve a nadľudských schopnostiach človeka viedli k arogancii, svojvôli a zneužívaniu psychických schopností na zázraky, namiesto čistej závislosti na Duchu Svätom. Taktiež z učenia o viere sa stali rituály a zaklínadlá k dosiahnutiu okamžitého výsledku a mnohí, ktorí nemohli alebo nechceli touto cestou ísť, boli zosmiešnení a odmietnutí ako tí , ktorí „nemajú žiadnu vieru“.

Už celé légie zranených ľudí svedčili o svojich negatívnych osobných aj skupinových skúsenostiach s extrémami a excesmi Hnutia viery. Už samotný koreň tohto učenia je zlý, nakoľko pramení v Christian Science (Kresťanskej vede) a metafyzických myšlienkových prúdoch.

ZÁVER

Z doktríny Hnutia viery sa naozaj nemôžeme naučiť nič viac, než priamočiare biblické vyučovanie – viera v Boha a v Jeho Slovo, viera v Boží zásah do našich záležitostí, pozitívny postoj na základe Božích zasľúbení, a vedomie porážky satanských síl v Ježišu Kristu – to všetko, ba viac, je dobré a zdravé, ale dnešné Hnutie viery zašlo ďaleko za tieto hranice a vytvorilo monštrum požierajúce svojich vodcov aj nasledovníkov.

Vôbec nie je nutné vstupovať do systému Hnutia viery, aby mal človek úžitok z prostého učenia Písma. Ktorýkoľvek jeho stúpenec by mal veľmi dôkladne popremýšľať o svojej pozícii stúpenca človeka, stúpenca pochybného, človekom-inšpirovaného systému zariekadiel. Tiež by sa mal mať na pozore pred manipuláciou k dávaniu darov a desiatkov do týchto zborov. Lepšie by bolo podporiť vlastný zbor, alebo omnoho skromnejšie a doktrinálne zdravšie kresťanské aktivity a hľadať biblickú inšpiráciu u Ducha Svätého, ktorý je naším jediným sprievodcom a učiteľom.

Autor: Tricia Tillin

Zdroj: http://www.banner.org.uk/wof/tract3.html

Preklad: Michal Cerevka

 

zdroj: http://hnutieviery.blogspot.cz/2014/11/desat-dovodov-pre-odmietnutie-uceni.html

Sdílejte články

Napsat komentář