Falošná učiteľka Heidi Baker udeľuje démonov a preklína v cirkvi Bethel

Všimnite si, ako používa opakujúce sa frázy v kombinácii s opakujúcou sa hudbou, aby ľudí uvádzala do tranzu. Frázy ako „príjmi pomazanie“, „desaťkrát“, „rozdávanie“ sa opakujú do nekonečna. Sú to čisto čarodejnícke praktiky. Pozrite sa na video a uvidíte ľudí zvíjať sa a kričať v bolestiach na podlahe. To je bežná „bohoslužba“ v Hnutí viery a v Novej apoštolskej reformácii (NAR).

Démonické zvody typu Heidi Baker nejdú len po vašej peňaženke, ale hlavne po vašej duši.

Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. – 1 Jánov 4:1

Heidi Baker je vychádzajúcou hviezdou v hnutí novoapoštolskej reformácie a prosperity, a je prepojená s cirkvou Bethel v Redding, Kalifornia. Má globálnu službu, ktorá berie milióny dolárov ročne a ako všetci v hnutí prosperity, žije si svoj dobrý život. A tak ako toto video, bez akýchkoľvek pochybností dokazuje, že je bránou pre démonov, ktorí hľadajú svoje miesto na pristátie. Hromadne pristávajú v cirkvi Bethel.

Takto vraví Hospodin, Pán: Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. – Ezechiel 13:3

Video je z duchovného hľadiska nebezpečné a nie je vhodné na sledovanie pre deti.

Uprostred jej démonických, psychických blúznení veľmi ľahko a prefíkane napomenie ľudí aby boli „štedrí so svojimi darmi“, čo znamená vyprázdniť svoje peňaženky, keď budú prechádzať s košíkmi. Táto žena nie je len blázon, je démonom posadnutá. V jednom okamihu začne opakovať slovo „dedičstvo“ znova a znova, popri čom usmerňuje svojich uctievačov, aby „dávali koruny na hlavu ľuďom“ a „udeľovali pomazanie“. Takto to vyzerá, keď je diabol v cirkvi.

Jediné pomazanie, ktoré dostanete na „bohoslužbách“ u Heidi Baker je pomazanie satana spolu s príchodom jeho démonov, ak sa duchovne otvoríte ich pôsobeniu.

Služba Heidi Baker má názov IRIS Global a je v tom odkaz na vševidiace Hórusove oko a na vstupnú bránu do démonickej sféry. V roku 1998 nastúpila do Školy nadprirodzenej služby cirkvi Bethel, aby „vystrojila a nasadila prebuditeľov, ktorí vášnivo stíhajú celosvetovú transformáciu“.

Držte sa ďaleko od Heidi Baker, ak nechcete prijať jedného z jej démonov. A držte sa ďaleko od tohto laodícejského zmätku v cirkvi Bethel. Toto nie je novozmluvné kresťanstvo, a nie sú to biblické učenia a praktiky.

Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom. Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate. – 2 Korinťanom 11:3-4

O postavení žien v cirkvi
Choré duchovné prejavy
Galatským 5:22-24

No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, SEBAOVLÁDANIE. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.

Efezským 5:18

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je ROZTOPAŠOSŤ, ale buďte naplnení Duchom.

Rimanom 13:13

Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a BEZUZDNOSTI

Izaiáš 29:9-10

Otáľajte a deste sa bezradní, stojte omráčení a buďte slepí! Opilí sú, ale nie od vína; POTÁCAJÚ SA, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás DUCHA HLBOKÉHO SPÁNKU a zavrel pevne vaše oči; prorokov a vaše vidiace hlavy zastrel.

Izaiáš 29:10

To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí.

Řekli jsme si už, že Izajáš byl takřečeno „prorok otřepaných frází“ a to co říká, svým způsobem odpovídá i naší dnešní kultuře. Opravdu na ně Bůh vylil nějakého ducha mrákoty? Jak? Dával Izraeli světlo, světlo svého slova a také světlo aktuálních prorockých poselství a oni je vytrale generace po generaci odmítali, nechtěli přijmout pravdu, kterou jim Bůh ukazoval a dával. Zavírali před ní oči, neviděli ji, byli tedy slepí. Řekne se, že to působí Bůh. I tento Izajášův výrok tak zní, ale podstata tkví v tom, že Bůh dal své světlo a že lidé před tím světlem zavřeli oči, že je odmítli… Protože vědomě zavřeli oči, nevidí realitu a tím jsou slepí… Pokud Bůh dává mrákotu, nebo zaslepuje, pak jedině takto. Nikoli v tom smyslu, že by někoho záměrně znevýhodnil a připravil o schopnost vnímat světlo, tedy tu pravdu. A tak se ukazuje, že lidé v Izajášově současnosti jsou slepí. Pokud jde o jejich tehdejší budoucnost, byli stejně slepí jako Boží nepřátelé. Byli jako opilí. – Vernon McGee

Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!“ – Zjevení 18:4

 Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. – Zjavenie 2:20-23

Zdroj: http://www.nowtheendbegins.com/false-teacher-heidi-baker-imparting-demons

Sdílejte články

Napsat komentář