Mojžišov zákon a Kristov zákon

Aký je vzťah medzi Mojžišovým zákonom a Kristovým zákonom? Táto otázka trápi nielen kresťanov, ktorí konvertovali z judaizmu, ale aj ostatných kresťanov. V tejto súvislosti sa možno stretnúť s prístupom, podľa ktorého sa Mojžišov zákon rozdelí na obradné, právne a morálne príkazy, pričom sa tvrdí, že v súčasnosti treba dodržiavať len morálne príkazy. Podľa druhého názoru v súčasnosti už platí len desať prikázaní, a ostatných 603 prikázaní netreba dodržiavať. Treba teda konštatovať, že ten, kto v súčasnosti tvrdí, že dodržiava zákon, ho nedodržiava ako celok, a teda dodržiava už len jeho menšiu či väčšiu časť. Mojžišov zákon (tóra, nomos) však nemožno deliť – skladá sa zo 613 prikázaní. Potvrdzuje to konštatovanie o dodržiavaní celého zákona (Jk 2:10). Kto teda poruší ktorékoľvek z prikázaní, poruší celý Mojžišov zákon. Tiež nemožno vymedziť určité prikázania, ktoré by boli dôležitejšie ako iné (napríklad desatoro).

V tejto súvislosti možno vymedziť sedem účelov Mojžišovho zákona:

  1. Zjaviť Božiu svätosť – zákon teda nikdy neslúžil ako nástroj spásy pre Židov, bol im daný, keď už boli zachránení z Egypta, a nie na to, aby sa zachránili, vždy platilo, že spása je z viery, a nie zo skutkov,
  2. Stanoviť pravidlá správania starozmluvných svätých – napriek tomu zákon nikdy nebol prostriedkom spásy (Rim 3:20 a 28),
  3. Vymedziť Židov ako samostatný národ (Lev 11:44-45; Deut 7:6; 14:1-2),
  4. Poskytnúť Židom možnosť individuálneho a kolektívneho uctievania,
  5. Odhaliť hriech (Rim 3:19-20, 5:20, 7:7)
  6. Spôsobiť, aby človek hrešil viac – tento zvláštny účel možno vysvetliť tak, že bez zákona niet hriechu, lebo hriech je prestúpením zákona a silou hriechu je zákon (Rim 4:15; 5:20, 7:7-13; 1 Kor 15:56),
  7. Viesť človeka k absolútnej viere v Ježiša (Gal 3:24) –hoci sa človek môže pokúšať dôsledne dodržiavať zákon, jeho hriešna povaha mu v tom bráni, a preto sa musí spoliehať na vieru, a nie na svoje skutky,
  8. Oddeliť židov od pohanov – zákon slúžil ako deliaci múr (Ef 2:14), smrťou Mesiáša tento múr zanikol.

Nová zmluva jednoznačne hovorí o tom, že smrťou Mesiáša Mojžišov zákon stratil účinnosť, teda už sa nevzťahuje na jednotlivca (pozri Rim 10:4, Gal 2:16, Hebr 7:19). Treba zdôrazniť,  že zákon ako taký bol daný Izraelu, a nie pohanom alebo cirkvi (Deut 4:7-8; Ž 147:19-20; Mal 4:4). Okrem toho Mojžišov zákon nikdy nemal platiť večne. V kontexte Gal 3:19 Pavol opisuje zákon ako dodatok k Abrahámovej zmluve, kým nepríde Kristus. Navyše Mojžišov zákon bol založený na kňazstve levitov (Áronovom kňazstve), ktoré však bolo nahradené Ježišovým kňazstvom, a preto Mojžišov zákon stratil účinnosť (Hebr 7:18). Ak by stále platil Mojžišov zákon, Ježiš by nemohol byť veľkňazom. Pokiaľ ide o desatoro prikázaní, treba zdôrazniť, že tieto prikázania boli vyryté do kameňa, a práve v súvislosti s nimi Pavol hovorí o službe smrti a službe odsúdenia (2 Kor 3:7, 9), čo platí  tak pre desatoro, ako aj pre celý zákon. Účinnosť zákona sa teda skončila, pominula (porov. 2 Kor 3:7, 11).

Na kresťana sa teda nevzťahuje Mojžišov zákon, ale nový zákon označený ako Kristov zákon (Gal 6:2), resp. zákon životodarného Ducha (Rim 8:2). Treba poukázať na to, že Kristov zákon obsahuje mnoho prikázaní, ktoré boli súčasťou Mojžišovho zákona. Napríklad deväť prikázaní desatora sa nachádza aj v Kristovom zákone, čo však neznamená, že Mojžišov zákon stále platí. Možno uviesť príklad, keď šoférujete auto v rôznych štátoch. V každom z nich platia iné dopravné predpisy, ktoré sú síce podobné, ale majú určité odlišnosti (napríklad možnosť odbočiť doprava na červenú po tom, čo dáte prednosť v jazde). Je teda dôležité, v ktorom štáte sa nachádzate a ktorý konkrétny súbor dopravných predpisov sa na Vás vzťahuje. Tak je to aj s Mojžišovým a Kristovým zákonom. Ak porušíte prikázanie, ktoré sa nachádza v oboch zákonoch, v súčasnosti už neporušíte Mojžišov, ale Kristov zákon. Ak teda nekradnete alebo nezabíjate, nedodržiavate tým Mojžišov, ale Kristov zákon. Naopak, ak kradnete, neporušujete Mojžišov, ale Kristov zákon.

Je teda zrejmé, že Mojžišov zákon a Kristov zákon treba jednoznačne odlíšiť. Napríklad Mojžišov zákon nedovoľoval jesť bravčové mäso, no  Kristov zákon to dovoľuje. Skutočnosť, že Mojžišov zákon už neplatí, vysvetľuje veľa sporných otázok, napríklad to, či ženy môžu nosiť nohavice, sabat alebo desiatky. Treba však poznamenať, že kresťan, ktorý konvertoval z judaizmu, môže dodržiavať časti Mojžišovho zákona (napríklad nejesť bravčové mäso), ako to robil aj Pavol, hoci hlásal slobodu od zákona (pozri Sk 18:18, 20:16 a 21:17-26).

Židom 7:11-12

Keby bola bývala možná dokonalosť prostredníctvom levítskeho kňazstva – veď skrze kňazstvo dostal ľud zákon – či by bolo bývalo treba ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchisedeka, a nebolo by stačilo pomenovať ho na spôsob Árona? Lebo keď sa zmení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon.

1 Korinťanom 9:20-21

Židom som bol Žid, aby som Židov získal; tým, čo sú pod zákonom, (bol som aj ja) akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom; tým, čo sú bez zákona, (bol som) akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona.

Galaťanom 6:2

Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.

Autor: Dr. Arnold Fruchtenbaum

Spracované podľa The Law of Moses and the Law of Christ

(celý text je dostupný v angličtine na http://www.ariel.org/mbs006e.htm)

 

Zdroj: http://ziveslovo.blogspot.cz/2016/12/mojzisov-zakon-kristov-zakon.html

Sdílejte články

Napsat komentář