My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu

 (1Kor 4,10a)

Jistě, na první pohled tato slova vypadají nelogicky, nerozumně. Protože nejsme zvyklí testovat náš život Slovem Božím. Zdá se nám nepatřičné dívat se na sebe jako na blázna pro Krista a druhé nazývat rozumnými v Kristu. Jak těmto slovům porozumět správně. Apoštol Pavel zde o sobě netvrdí, že bláznovství, které má na mysli, spočívá v  nedostatku inteligence, který by mu překážel poznávat pravou a dokonalou moudrost  Ježíše Krista nebo Boží Lásku. Vždyť sám převyšoval jiné apoštoly v poznání Božích Tajemství v nebeském stvoření, Ježíšových zásluh a ctnostech ve všech vztazích. Ale nazval se bláznem pro Krista, protože takovým se zdá být v očích zlých lidí.Lidí, kteří mají Krista a Jeho Službu za bláznovství.  Tito lidé považují za blázny, jsoucí tak nějak „mimo“,  všechny křesťany, kteří pro Krista pohrdli pozemským pomíjejícím štěstím a falešným pokojem.  A co jiného si také tito špatní lidé mohli myslet o apoštolech, kteří kvůli poddáni se Kristu zažívali  nejrůznějšíbezpráví, chudobu, hlad,žízeň, nahotu, pronásledování, bití, žalářování, pohánění, nespravedlnost vedoucí až ke ztrátě hrdla, než, že se  naprosto pomátli na rozumu? Vždyť to všechno se ve světě považuje za jasné příznaky hlouposti, že, na takové bídě založit svůj život, každý okamžik být připravený  zemřít pro Krista, nečekat bezpečí ani pokoj a to vše snášet dobrovolně v poddanosti Kristu. Co jiného si může pomyslet svět než to, že se jedná o hloupost, bláznovství, či nerozum? Toto má svatý Pavel na mysli, když o sebě a o další apoštoly nazve: „My, blázni pro Krista…“

Ale o dalších říká, že jsou „moudří v Kristu“. Neboli: „V Jeho víře, milosti a službě jste moudří, ve smyslu tělesné a pozemské vychytralosti, umíte opatrněji, pomaleji, Kristovi sloužit a žít v Křesťanské Víře, než my blázni. Vy opatrnějí a tělesně se chápete služby Kristu, tak, aby jste se pro krista nedostali do takových nesnází, jako my, neboť nechcete opustit svůj poklidný, pokojný život. Usilujete o dobro svých těl, aby netrpělo žádným nedostatkem a aby se nepropadlo do nepřízně zlých lidí.“   A tak, aby si tito lidé uvědomili trest, který jim hrozí, jim toto slovo říká něco v tomto smyslu: „Ale vy, moudří v Kristu, ve svých vlastních očích se považujete za moudré pro svou tělesnou opatrnost a tak nás, spolu se zlými lidmi, považujete za hlupáky a blázny, když se vystavujeme nepříjemných věcem…

==============================

Zdroj původního textu:
Boubín, Jaroslav: Petr Chelčický – spisy z Pařížského sborníku, Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, rok 2008, od strany 109.

Vyjádření Historického ústavu:
Historický ústav ani autor nemají námitek proti používání Vašich textů na internetu, pokud bude vždy citován originál díla s odkazem na stránky a zřetelně vyznačeno, že příslušné úpravy, které internetově publikujete, jsou autorsky Vaše.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Zdroj: http://bohu-a.svetu.cz/173-petr-chelcicky-my-blazni-pro-krista-i.html

Sdílejte články

Napsat komentář