Zkoušení duchů v církvi

Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět. Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest. Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě. /. Janův 4,1-3

Hrozné ztráty se staly uprostřed Božího lidu, protože opomněl věnovat pozornost tomuto Božímu slovu přikazujícímu zkoušet duchy. Boží slovo je velmi srozumitelné.
V tyto poslední dny, ve kterých žijeme bude prvořadé Satanovo působení v křesťanské církvi, prostřednictvím klamu.
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami… 1. Timoteovi 4,1
 
Jsou to falešní apoštolově, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za
služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!
2. Korintským 11,13-15
Naneštěstí, křesťané jsou až příliš důvěřiví.
Důvěřují, jako by to bylo z Boha komukoli a čemukoli
co očividně přichází z duchovního světa nebo nadpřirozenou cestou. Naprosto nevěnují pozornost
strohému varování danému skrze Boží slovo, že Satan v našich časech bude působit prostřednictvím
falešného učení, falešných zázraků, falešných slov poznání, falešných proroctví a falešných projevů
zbožnosti. Slepě následují vůdce pro jejich charisma a slepě přijímají vše,
co tito říkají.
Považují za samozřejmé, že jsou Božími služebníky, protože mluví o Pánu a svým jednáním vypadají jako Boží
služebníci. Velmi málo lidí se vůbec zastaví a zhodnotí nebo si ověří v Písmu to, co pastor říká.
Nikdy nezkoušejí duchy. Dělají hroznou chybu, předpokládají-li, že každý kdo používá slovo Bůh,
Kristus nebo Ježíš, se odvolává na Boha a Ježíše z bible.
To je hrozný omyl!
Žijeme v nebezpečných dobách. Musíme vždy po každém, kdo tvrdí, zeje Božím služebníkem chtít, aby definoval, kterému Bohu slouží.
 
Jestliže vám nemůže bez váhání říci, že slouží Ježíši, který je
jediný všemocný Bůh, narodil se z panny, žil v těle na této zemi bez hříchu, zemřel na kříži za naše hříchy, třetího dne vstal z mrtvých a nyní sedí v nebi po pravici Boha Otce, pak takový neslouží pravému Bohu.
 
Zkoušení duchů v církvi je oblast, o níž chce mluvit jen málo lidí.
Ale je to oblast, které se musíme
věnovat. Zvláště proto, že bible nám tak jasně říká, že Satan bude působit skrze falešná učení a duchy
uvádějící do omylu.
Musíme si uvědomit, že tito duchové jsou přítomni ve všech církvích.
Satan bude působit všemožnými způsoby, aby církev uvedl do omylu bez ohledu na věrouku té které církve.
Chci upozornit, že se nesnažím kritizovat žádnou konkrétní doktrínu nebo denominaci.
Pouze se chci zabývat několika běžnými praktikami, které nacházíme ve velké řadě křesťanských církví a ukázat na některá nebezpečí.
Nemohu dosti zdůraznit potřebu neustálého studia Božího slova a s
modlitbou ověřovat vše, co se v církvi učí.
Musíme pozorně zkoušet duchy a často předstoupit před
Boha a ptát se Ho a prosit Jej, aby odhalil Satanovy podvody.
Prosím, dovolte mi upozornit, že bible je jen jedna. V každé knize, kterou čtete anebo v každé církvi, kterou navštěvujete, vždy naleznete
sporné oblasti. Existuje jen jedna dokonalá kniha – bible. Musíme však být vždy ve střehu, pokud jde o nauky a praktiky, které nás otevírají démonickému vlivu a ubírají ze slávy Ježíše Krista, našeho Pána.
Vkládání rukou
Vkládání rukou je rozšířenou praxí v mnoha křesťanských církvích.
Biblický základ pro ni najdeme na mnoha místech Nového zákona:
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
„Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste bylí uzdraveni. Velkou moc má
vroucí modlitba spravedlivého.
Jakubův 5,14-16
Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: »Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán –
ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.«
Skutky 9,17
I byli tu za dlouhý čas, svobodně mluvíce v Pánu, kterýž svědectví vydával slovu milosti své a působil to,
aby se dáli divové azázrakové skrze ruce jejich.
Skutky 14,3
Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho.
Skutky 28,8
Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k
základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu.
Židům 6,1-2
Avšak při tom všem je v Písmu jeden velmi přehlížený verš:
Nevzkládej na nikoho ukvapeně ruce. Neměj účast na cizích hříších. Uchovávej se čistý. 1. Timoteovi 5,22
Praxe vkládání rukou se dnes stává tak oblíbenou, protože osoba takto
sloužící se může opájet vlastním já. Samotný tento úkon nevyhnutelně přitahuje určitou pozornost na člověka, který vkládá ruce.
Proto musíme být v této oblasti tak opatrní.
Naše přirozené já touží přinést slávu a pozornost sobě, místo Bohu.
Proto právě v této oblasti Satan často působí a musím dodat, že se
značným úspěchem.
V Písmu jsou lidé, kteří vkládají ruce, vždy označováni jako starší či vůdcové,
kteří jsou osvědčenými Božími služebníky.
Také citace z listu Timoteovi nás pečlivě poučuje být
opatrným v tom, na koho vkládáme své ruce. V tomto směru se může stát mnoho zlého.
Prosím, dovol mi upozornit tě, milý čtenáři: buď velmi opatrný v obou dvou oblastech.
Komu dovolíš, aby na tebe vkládal ruce a na koho vkládáš své ruce.
Jestliže se poddáš někomu, koho vlastně neznáš, můžeš se přímo otevřít přenosu démonů.
Zvlášť tuto taktiku Satan používá v charismatických sborech.
Mnoho mužů a žen cestuje po celé zemi a tvrdí, že jsou Božími služebníky.
Vkládají své ruce na nespočet lidí a ve skutečnosti jsou služebníci Satanovi!
Kdybychom to věděli, úplně bychom se zhrozili! Pamatuj:
Satan se snaží napodobit vše, co dělá Bůh, a se svými démony může konat zázraky. Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Matouš 24,24
Vkládání rukou je běžnou praxí okultních obřadů aby se uskutečnil přenos démonů. Dovolte mi uvést příklad, který se stal v křesťanském sboru.
Paní X vypráví
Lea je žena více než třicetiletá. Před šestnácti lety byla prostitutkou v Los Angeles a byla závislá na heroinu.
Jednoho večera ji někdo na ulici zastavil, dal j í do ruky traktát a zvěstoval j í evangelium.
Byla tak usvědčena, že se vrátila zpět do svého pokoje, padla na kolena a plakala.
Litovala svých hříchů a prosila Ježíše, aby jí odpustil a očistil. Vyprávěla, že následující hodinu vykašlala tu
nejohavnější hmotu, jakou kdy viděla.
Věděla, že byla posedlá démony a uvědomila si, že Pán z ní
všechny démony vyhnal.
»Natvrdo« přestala s heroinem a neměla žádné abstinenční příznaky.
Příští ráno šla a koupila si bibli. Následující tři měsíce strávila čtením Božího slova. Poprvé v životě dostala stálé místo a držela si je.
Za čtyři měsíce, co učinila Ježíše svým Pánem a Spasitelem, byla zpět
na ulici. Až na to, že tentokrát vedla pasáky a prostitutky k Pánu.
Celý její život se změnil!
Její radostí bylo číst Boží slovo, modlit se a konat Jeho dílo.
Pán k ní promlouval skrze Ducha svatého a vedl ji.
Jestliže jsem viděla někoho, o kom mohu říci, že v něm byla očividně moc Ducha svatého, pak to je Lea.
Asi deset měsíců po svém obrácení, když se rozhlížela po nějakém sboru, narazila na ženu, která o sobě tvrdila, zeje křesťanka.
Tato paní se jí zeptala, jestli přijala »křest v Duchu svatém«. Lea
nevěděla co to je, ale protože chtěla vše, co jí Pán chce dát, poslechla ji.
Ta žena ji vzala k sobě domů.
Vložila na Leu ruce ve snaze přimět ji k mluvení v jazycích.
Lea nemohla a byla zavalena pocitem
viny, protože žena jí řekla, že zarmucuje Ducha svatého.
Obvinila ji, že odmítá, aby skrze ni Duch svatý promluvil v jazycích.
Pak Lei řekla, aby s ní příští večer šla do sboru.
Měli zvláštního hosta – kazatele. Lei řekli, že po bohoslužbě na ni bude vkládat ruce a ona obdrží dar Ducha svatého a bude
mluvit v jazycích. Lea věděla ze svého intenzivního studia bible, že něco podobného se stalo v Samaří.
Podívejme se na toto Boží slovo:
Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši, dávali se pokřtít muži i ženy… Když apoštolově v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.
Skutky 8,12-17
Avšak prosím všimněme si, že Písmo se výslovně nezmiňuje, že tito lidé mluvili v jazycích. Lea
také nevěděla o zkoušení duchů, jak to nacházíme v 1. Janově 4,1-2.
Toho večera šla Lea do shromáždění s velkým očekáváním. Po bohoslužbě šla dopředu, poklekla a muž ten večer sloužící na ni vložil ruce a modlil se. Lea řekla, že jak se modlil, pocítila jako kdyby ji zasáhla do žaludku ohnivá koule takovou silou, že byla sražena na záda na podlahu. Oheň se šířil do
hrudi a okamžitě začala mluvit v jazycích. Všichni se radovali, říkajíce že přijala Ducha svatého. Avšak následující roky měly ukázat, že přijala ducha nesvatého. Potíže začaly téměř okamžitě.
Měla neustále zaludeční a střevní potíže, které lékaři nemohli vůbec diagnostikovat ani vyléčit.
Začala mít potíže slyšet Boha, když k ní mluvil a potíže se čtením bible.
V době, kdy jsem se s ní setkala – bylo to šestnáct let po jejím obrácení – byla úplně neschopná zachovat si jasnou mysl ke čtení bible po
dobu delší než jednu nebo dvě minuty. Pouze se mohla modlit v jazycích. Byla velmi nemocná,
zastrašená a skleslá.
Uvědomila jsem si, že Lea má s největší pravděpodobností démona falešných jazyků.
Zeptala jsem sejí, zda může mluvit v jazycích, kdykoli chce. Řekla »Ano«. Tak jsem ji požádala, aby začala mluvit
v jazycích a mluvila stále bez ohledu na to, co budu říkat.
Když začala mluvit v jazycích, řekla jsem:
»Ty duchu, který mluvíš skrze Leu v jazycích, ve jménu
Ježíše Krista, mého Pána a Spasitele, ti přikazuji: Řekni mi, co říkáš o Ježíši kterému sloužíš?«
Lea byla poděšena, když začaly z jejich úst vycházet kletby. Zacpala si rukou pusu, aby zastavila
příval těch slov. Duch mluvící v jazycích byl vyzkoušen, byl to zcela naprosto jasně démon!
Lea dovolila muži, kterého neznala, aby na ni vložil ruce.
Trpěla šestnáct let, protože nevěděla, že duchy je nutné zkoušet.
Můžeš říct: Jak se mohl démon falešných jazyků dostat do Ley v době, kdy už byla křesťanka? Nebyla pod ochranou?
Odpověď zní: »Ne«, protože neposlechla Boží příkaz, daný v Bibli.
Poddala se osobě, kterou neznala, a přijala vše, co se rozhodl jí dát.
Tak přijala co jí předal, bez toho, aniž by zjistila, jakého ducha přijala.
Podruhé znovu přestoupila Boží slovo, když nezkoušela ducha, kterého přijala, zda je skutečně Duch svatý.
Aby se démona zbavila, Lea jednoduše poprosila Pána, aby jí odpustil, že se plně neřídila Jeho
slovem. Pak hlasitě přikázala démonu falešných jazyků, aby ji ve jménu Ježíše Krista opustil.
Žaludeční a střevní potíže byly okamžitě vyléčeny. Za šest měsíců po zbavení tohoto démona, jsem od
ní dostala dopis. S radostí mi říkala, že zase může číst bibli, aniž by ji cokoli rušilo, a její vztah s
Pánem byl důvěrnější než před tím. Mohla se modlit svobodně a s radostí.
Kolik lidí přijme démony falešných jazyků, falešných proroctví ap. tím, že přijmou vkládání rukou
od osoby, která není doopravdy Božím služebníkem! Kolik lidí přijme kvůli podobnému „přehlédnutí“
démonické uzdravení!
Bůh v této otázce jednal s Elaine a se mnou velmi zřetelně. Nikdy jsme
nedovolily někomu na nás vkládat ruce, pokud jsme prvně neměly jistotu od Pána, že to tak chce On.
Mnohokrát jsme byly v pokušení dovolit lidem, aby na nás vložili ruce a modlili se za nás.
Prostě ze zdvořilosti, abychom je nepohněvaly.
Skutečný Boží služebník se neurazí, jestliže mu vysvětlíš, že tě Bůh nevede k tomu, aby na tebe vkládal ruce.
Falešný služebník se velice rozzlobí.
Znamením pravého Božího služebníka je pokora.
Žijeme v nebezpečné době.
Buď velmi opatrný, komu se ty a tvé děti podřizujete.
Je mnoho vlků v rouchu beránčím..
Znamení a zázraky
Stále více mne znepokojuje, že mezi křesťany přetrvává romantický vztah k zázrakům. Mnoho
křesťanů netouží po ničem jiném než po zázracích. Představují si, že proplují životem bez potíží, že
budou přikazovat Bohu, aby činil zázrak za zázrakem a plnil každé jejich přání. Ježíš se k tomuto
postoji jasně vyjádřil, když byl zde na zemi:
»Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.«
Opustil je a odešel. Matouš 16,4
»Zlé a zpronevěřilé pokolení« je výraz, který dozajista vystihuje současný stav našeho světa. Příliš mnoho je těch, kteří hledají raději pomoc od svých potíží než Boží vůli pro svůj život. Musíme dbát na to, aby naše touha po ulehčení a pomoci z bolesti či čehokoli, nás nezavedla k přijímání zázraků ze špatného zdroje..
Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.
Marek 13,22-23
Zajisté máme Boha, který koná zázraky.
Avšak příliš mnoho křesťanů prostoduše předpokládá, že jakékoliv zázraky jsou vždy od Boha. Dělají hroznou chybu! Boží slovo je jasné.
Démoni mohou uzdravovat.
Mohou předvést falešné projevy každého působení Ducha svatého a takto mocně působí v těchto posledních dnech.
 
Je dobře známo, že buddhističtí kněží, afričtí šamani, indiánští medicinmani a jiní léčitelé dokáží způsobit zázračná uzdravení.
Nyní nám New Age se svou západní obměnou hinduismu předkládá
úžasnou škálu démonických zázraků.
A pozadu v zázracích není ani římskokatolická církev.
Dokonce „stigmata“, falešný démonický zázrak přijímaný v posledních letech v katolické církvi, začíná být přijímán i v některých křesťanských církvích, zvláště v charismatickém hnutí.
Jak tedy tyto falešné zázraky odlišíme od pravých?
Často jedinou cestou je přímo prosit Pána aby nás vedl.
Existuje však i několik kritérií, podle nichž se můžeme orientovat.
1. Dochází k uzdravením apod., kdykoli si to přeje osoba, o níž se má za to, že má tento dar?
Bůh uzdravuje, pouze když chce On, nikoli když to chceme my!
2. Dějí se zázraky tak, že poutají pozornost k osobě, skrze kterou se tyto zázraky dějí? Duch svatý sleduje jediný cíl: oslavit Ježíše Krista. Nikdy nejedná tak, aby byl oslaven člověk.
To mne přivádí k dalšímu bodu. Využívá osoba, konající zázrak, svého „povolání“ k výdělku nad své základní potřeby?
Jestliže ano, pak nejde o pravého služebníka Božího.
3. Jaký je dlouhodobý dopad uzdravení či zázraku? Je člověk přiveden blíže k Pánu? Stal se
poslušným Božích příkazů a hladovým po Božím slovu? Nebo se jen krátce poradoval a pak si žije
dál, jak byl zvyklý? Ve Skutcích apoštoluje zaznamenáno, že lidé (křesťané) se v důsledku zázraků
radovali a uctívali Pána.
Mnoho křesťanů se otevírá démonům skrze žádostivost po zázracích. Duchovní, kteří se sami dostali do léčky, uvádějí do omylu učením, že Bůh vždy a všude učiní co Mu řekneme. Bůh je právě
tak schopný uzdravovat v tichosti a důvěrným způsobem, jako otevřeně na veřejném shromáždění s upoutáním pozornosti množství lidí.
Setkal jsem se s nesčetnými lidmi, jejichž víra ztroskotala na falešných Božích služebnících, Tito jim tvrdili, že nepřijali zázračné uzdravení pro nedostatek víry nebo pro to, že v jejich životě musí být nějaký hřích.
Zel, dnes je v křesťanské církvi mnoho lidí, kteří následují příkladu tří Jobových
»přátel«. Jobovi přátelé tvrdili, že všechno to soužení zakouší Job pro hřích ve svém životě.
Tito pošetilí, nic nevěděli o tom, k čemu došlo v nebi mezi Bohem a Satanem těsně předtím, než na Joba dolehly ony tragické rány.
Bible jasně říká, že Job v ničem nezhřešil.
Je lehké dát vinu za to, že se nic nestalo osobě, za kterou se služebník modlí, když se nestane zázrak. Samozřejmě, takovéto zdůvodnění vždy udělá dojem o služebníkovi a vina je na nešťastné osobě.
Mnohokrát se zázrak stane, ale vždy musíme vše pečlivě zkoušet. Ježíš řekl:
Ne každý, kdo mi říká »Pane, Pane«, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: »Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém
jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?« A tehdy jim prohlásím:
»Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.*
Matouš 7,21-23
Je zcela jasné, že zázrak není nevyhnutně od Boha kvůli tomu, že někdo řekl vykonám zázrak v
Ježíšově jménu. Z těchto důvodů se musíme neustále modlit a stát před Boží tváří. Naší nejlepší
ochranu nacházíme v modlitbě Páně: »Otče, Tvá vůle se staň jako v nebi, tak i na zemi.«
Jazyky
Je to oblast, ve které má dnes Satan pravděpodobně největší úspěch.
Křesťané se dopouštějí hrozného omylu, když předpokládají, že VŠECHNY jazyky jsou od Boha. Jak se mýlí! 
Příklad Lei uvedený výše v této kapitole je toho více než dostatečným důkazem.
Je dobře známo, že mnoho okultních obřadů je vykonáváno v jazycích.
Lidé zapletení do transcendentální meditace a do mnoha dalších forem východní meditace mluví v jazycích.
A velmi velké množství křesťanů podlehne pod nátlakem druhých.
Jednoduše se naučí zpaměti několik frází, které opakují znovu, stále dokola v různých kombinacích domnívajíce se, že takto mluví v jazycích.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak ten Duch jim dával promlouvat.
Skutky 2,4
 
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha…
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit v jazycích, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
1. Korintským 12,4-11
Toto jsou jedny z nejvíce přehlížených částí Písma. Duch svatý dává své dary, »jak sám chce«,
nikoli jak chceme my lidé. Říci, že Duch svatý bude vždy určitým způsobem dávat dary, je hrubá chyba.
Já osobně nemohu nalézt v Písmu ospravedlnění doktríny, že Duch svatý vždy dává každému křesťanovi dar jazyků.
Naneštěstí většina křesťanů, kteří uznávají toto učení, mají sklon být velmi
nedbalí ke zkoušení duchů mluvení v jazycích.
Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví v jazyku jen pro sebe a před Bohem.
1. Korintským 14,27-28
Neposlušnost vůči tomuto Božímu slovu otevírá církev masivnímu přílivu démonických sil.
Satanisté mluví snadno v jazycích, které jsou přímo od démonů. Uvalují kletby na sbor, pastora a lid, a nikdo nepozná co dělají, protože tu není výklad jazyků a kdo by zkoušel duchy.
Pastoři odmítají dohlížet a napomínat démonické mluvení v jazyku, protože nechtějí riskovat, aby se jejich shromáždění rozzlobilo a tím by ztratili jeho podporu.
Démoni falešných jazyků doslova přerušili celou bohoslužbu tím, že zinscenovali všemožné výstupy, při nichž nechyběly ani slzy.
Pastor neučinil nic, aby je zastavil, nikdo nevykládal, co démon říká. To je přímé přestoupení Božího slova.
Jak nám může Bůh žehnat, když jsme neposlušní?
Typickým příkladem je katolické charismatické hnutí.
Nikdo nezkouší duchy, mluvící v jazycích
skrze tyto lidi. Mnoho křesťanů pospíchá přijmout takovéto lidi s otevřenou náručí, dokonce přivádějí katolické kněze do svých sborů vyučovat. Ale co o tom říká Boží slovo?
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!
Co má společného spravedlnost s nepravostí A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem?
2. Korintským 6,14-15
Jeli tomu tak, proč tolik křesťanů přijímá s otevřenou náručí ty, kteří jsou dosud zapojeni do aktivního modlářství, jako své bratry a sestry v Kristu? Opakuji, démoni mohou mluvit jazycích!
Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, jejích ústa jsou samá kletba a hořkost.
Římanům 3,13-14
Skutečnost, že katolíci mluví v jazycích, není důkazem, že jsou naplněni Duchem svatým.
Příliš mnoho těchto vzácných katolických duší se domnívají, že když mluví v jazycích jsou spaseni.
Jak může Duch svatý působit a projevovat se v systému modlářství?
Ti, kteří jsou zapojeni do katolického
charismatického hnutí a vážně začali číst a studovat bibli, si brzy uvědomí, že se musí oddělit od modlářství římskokatolické církve, jestliže chtějí sloužit pravému Ježíši bible.
Duch svatý působí mocným způsobem a dává své dary svému lidu, jak On chce. Ale Satan je na
postupu jako nikdy předtím, snaží se podvést a zničit co nejvíce lidí v tom krátkém čase, který mu
zbývá. Musíme být neustále ostražití a zkoušet duchy.
Jestliže jsi přijal dar jazyků skrze někoho, kdo na tebe vkládal ruce, a nyní si nejsi jist, zda to bylo skutečně od Boha, můžeš se jednoduše takto modlit: 
»Otče, chci ti sloužit v čistotě a pravdě. Jestliže jazyky, které jsem přijal, jsou skutečně od Ducha svatého, pak ti děkuji.
Ale jestliže nejsou, odmítám je a zříkám se jich ve jménu Ježíše Krista, svého Pána, a prosím tě, odejmi je ode mne.
Děkuji ti ve jménu Ježíše.«
Proroctví a slovo poznání
Velice mnoho škod napáchal Satan v této oblasti, a to jednak přímo skrze své vlastní služebníky a
jednak skrze křesťany, kteří se nevědomky otevřeli jeho moci!
Mnoho křesťanů se domnívá, že musejí »vyprázdnit« svou mysl, aby Duch svatý mohl skrze ně mluvit nebo aby je »vedl«.
Myslíme si, že Duch svatý je tak omezený, že k nám nemůže mluvit ve
svrchovanosti a být tak nad naší aktivní myslí?
Bible nám ukazuje, že máme s Duchem svatým aktivně
spolupracovat. Když vyprázdníme svou mysl, duch mluvící skrze nás s největší pravděpodobností nebude Duch svatý.
Mnohá takzvaná proroctví, přinášená lidmi, kteří vyprázdnili svou mysl, jsou ve skutečnosti démonická.
Nikdy nemáme přijímat slovo poznání nebo proroctví, bez vyhledání potvrzení od Pána, pokud jde o jeho pravý zdroj, aniž bychom zkoumali v Písmu, zda je v souladu s Božím slovem.
Z proroků ať promluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.
1 Korintským 14,29
Boží slovo nám ukazuje, že proroctví mají být »rozsuzována« neboli prověřována.(né hned přijímána i když se zdají logické)
Uvádím zde několik kritérií, která nám pomohou rozpoznat démonické slovo poznání a démonické proroctví…
1. Nikdy není ,,oslaven,, člověk skrze Ducha svatého. Duch svatý nikdy ,,neobviňuje křesťana z hříchu,,
,,který byl vyznán a odpuštěn. Démoni často dělají obojí.
2. Démoni se často snaží zjednat si věrohodnost tím, že řeknou člověku nějakou událost z minulosti, o které nikdo jiný v místnosti neví.
Démoni vědí vše, co se stalo v našem životě, vyjma našich myšlenek a úmyslů srdce. Mají také téměř šestitisíciletou praxi v jednání s lidmi.
Mohou do jisté míry odhadnout, co se za určitých okolností v mysli člověka odehrává.Pamatuj, Duch svatý se nikdy nepředvádí.
Vždy vede pozornost k Ježíši. Líčení událostí nebo pocitů z minulosti osob je společný znak démonů.
Toto dělají jasnovidci, okultisté a média.
3. Duch svatý nám vždy dává čas, abychom si prověřili každý pokyn, který nám dává. Démoni tě tlačí, abys jednal ve spěchu, dřív než máš čas si pokyny porovnat s Božím slovem.
Dříve než přijmeme jakékoliv proroctví či slovo poznání musíme být opatrní, pečlivě hledat potvrzení od Boha a vše znovu prověřovat Božím slovem.
Náš podivuhodný Bůh chce mluvit ke každému z nás osobně.
Máme pouze jednoho kněze, Ježíše Krista.
Důkazem nedostatku osobního vztahu s Bohem je hledání „slova od Pána“ často skrze jiné osoby.
Musíme rozvíjet osobní vztah s Bohem, abychom Ho slyšeli když k nám přímo mluví.
Pouze Bůh je jediný o koho se můžeme opřít.
Dostaneme se do vážných potíží, jestliže spoléháme na druhé
lidi, když k nám Bůh chce mluvit.
Toto vede ke způsobu kněžství jež je ohavností v Božích očích.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.
1. Timoteovi 2,5
Padání pod moci Ducha
Výraz lidé „padají pod mocí Ducha“ je obvyklý v mnoha charismatických církvích. Skutečností je, že lidé jdou dopředu, tam se za ně modlí, jsou pomazáni olejem nebo na ně vkládají ruce. Během modlitby ztratí vědomí, buď úplně nebo částečně v té míře, že spadnou na zem.
Vyučuje se, že »se dostali pod moc Ducha« v takové míře, že nevnímají okolí ani své fyzické tělo. Pokládám tuto praxi za velmi nebezpečnou, z následujících důvodů.
 
Především Boží slovo neříká, že Duch svatý nás přichází srazit do bezvědomí.
Nalézám Boží slovo, které nám říká, že máme podřizovat svou mysl Kristu
(2. Korintským 10,5) a buďte bdělí a ostražití
(1. Petrův 5,8). Jestliže přijmete stav bezvědomí z jakéhokoli zdroje, bez toho, abyste prvně zkoušeli ducha, přímo se otevíráte vstupu démonů.
 
Padání do bezvědomí je obvyklé ve všech okultních rituálech a východních náboženstvích.
Tato skutečnost může být velice riskantní zvláště pro lidi kteří vyšli z okultismu.
Typickým příkladem je Larry. (Rebeca Brown vypraví)
Lany je devětadvacetiletý muž, který se zapletl do satanismu, když mu bylo patnáct.
Když mu bylo jedenadvacet let, stal se veleknězem a cestoval po celých Spojených státech, aby »žehlil« potíže Bratrstva.
Nedávno přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a odvrhl Satana. Jeho zápas za vysvobození byl intenzivní, protože v něm přebývalo mnoho mocných démonů.
Nicméně vytrval v tomto zápase a nakonec byl úplně vysvobozen.
Najednou po dvou týdnech byli všichni démoni zpět.
Podrobně jsem s Larrym hovořila, hledali jsme vstupní bránu, ale nemohli ji najít. Uplynul týden, bylo v něm dokonce víc démonů a byl ve
velmi špatném stavu. Konečně jsem prostřednictvím přítele, který navštěvuje stejný sbor jako Larry, našla klíč.
Poslední dvě neděle šel Larry dopředu, aby se za něho modlili a vždy ihned upadl do bezvědomí.
Později jsem zjistila, že Larryho »zkušenost s Duchem svatým« zapůsobila na lidi ve sboru, neboť byl v bezvědomí téměř 30 minut.
To byla ta vstupní brána.
Larry přijal stav bezvědomí v domnění, zeje to z Ducha svatého, protože byl v křesťanském sboru.
Dovolte mi, abych hned dodala, že daného pastora osobně znám a v srdci mám pokoj, že je pravý služebník Boží.
Avšak nezkoumá duchy, jak by měl.
Náhodou jsem se dozvěděla, že do tohoto sboru
vnikli nejméně dva satanisté. Co je zastaví v poslání démonů, kteří způsobí bezvědomí lidem jdoucím dopředu pro modlitbu?
Naneštěstí v této církvi nic. Spojením neznalosti a odepřením poslušnosti
zkoušet duchy, se tento sbor široce vystavil jejich zlému působení.
Larry byl opět zcela osvobozen. Asi za měsíc šel opět dopředu pro modlitbu. Ale tentokrát, když se pastor modlil, modlil se potichu také a svazoval ve jménu Ježíše Krista každého přítomného démona.
Larry bezvědomí nepřijal a zůstal osvobozen.
Vždy neseme odpovědnost před Bohem v tom, že neustále ovládáme svou vůli a mysl. Máme aktivně spolupracovat s Duchem svatým a zrovna tak aktivně odporovat ďáblu. Tento boj je skutečný!
Nikdy si nemůžeme dovolit být pasivní nebo polevit v bdělosti.
Náš nepřítel je mocný, neuvěřitelně inteligentní a mistr podvodu.
Vyznání víry
Vyznání víry je běžnou praxí v mnoha církvích, zvláště fundamentalistických.
Lidé, kteří touží stát se členy sboru, vystoupí dopředu a opakují „vyznání víry“.
Každý satanista může snadno opakovat „vyznám víry“.
Považuji tuto praxi za nebezpečnou ze dvou důvodů.
Každý satanista může opakovat nebo číst vyznání víry.
Zadruhé, totéž může udělat každý nespaseny člověk.
Jestliže někdo nemůže bez napovídání jasně vyjádřit proč věří, že je spasen, pak pravděpodobně především
neporozuměl docela správně pojmu být spasený.
Ježíš řekl, že jestliže se budeme za Něj stydět před
lidmi, On se bude stydět za nás před svým Otcem.
Každý, kdo se chce stát členem církve, musí být
schopný jasně vyjádřit svou víru, svými slovy, před shromážděním.
Jestliže nemůže udělat tuto malou  věc před druhými křesťany, jak může obstát před naším nepřítelem nebo svědčit ztracenému světu?
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš, protivník, ďábel, obchází jako »lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
1. Petrův 5,8
Modleme se, buďme pokorní a následujme Petrovu dobrou radu..
Sdílejte články

Napsat komentář