Nová reformácia

Začnite si zvykať na nové náboženské hnutie pod názvom „Nová reformácia“. Toto hnutie v strednej Európe odštartovala v Prahe víkendová akcia na začiatku júla pod názvom Awakening Europe 2017.

Na youtube nájdete množstvo videí z tejto akcie, ktoré jednoznačne potvrdzujú pôvod tohto hnutia v charizmatickom hnutí pod názvom „Nová apoštolská reformácia (NAR)“. Znaky Novej reformácie nájdete aj na katolíckych festivaloch (napr. Campfest) alebo mariánskych pútiach. Paralelne s Awakening Europe 2017 sa v Levoči konala Levočská púť 2017. Množstvo videí z tejto púte nájdete v Archíve TV Lux. Tejto púte sa údajne zúčastnilo cca 500 000 ľudí vrátane prezidenta SR.

Čo majú tieto náboženské akcie spoločné? Na týchto akciách vidíme hlavne mladých ľudí, ktorí sú horlivý pre Boha, pre Božie kráľovstvo na Zemi. Vidíme prepojenie politiky s kresťanstvom. Vidíme prepojenie rôznych lídrov od najmenších skupiniek a združení až po špičky cirkevných denominácií, ktoré prichádzajú z Vatikánu. Niekedy je prepojenie náboženských lídrov na Vatikán skryté v organizačnom pozadí a niekedy úplne zjavné na javisku týchto náboženských aktivít. Aktéri novej reformácie volajú po jednote kresťanov a pritom sa vzďaľujú od pravdy evanjelia, ku ktorej by mala reformácia  viesť. Miesto evanjelia sa ponúka zážitok pre dušu. Kultúra Božieho kráľovstva na Zemi umelo vytvorená ľudskými schopnosťami a pozlátkom množstav. Každý sa snaží ovplyvniť čo najväčšie množstvo ľudí a tak dosiahnuť uspokojenie. Úspech a uznanie u ľudí tohto sveta je modlou náboženstva.  Preto je na mieste otázka. Je táto Nová reformácia ekumenického hnutia inšpirovaná Duchom Svätým? Sú títo mladí ľudia oklamaní manipuláciou svojich duchovných lídrov? Kto im povie skutočnú pravdu evanjelia? Ako prehlušiť hluk gospelových koncertov a falošných vízií podporených najmodernejšou mediálnou technológiou?

NAR je teológia prebudenia a spásy sveta prostredníctvom kresťanov údajne plných darov a moci „Svätého Ducha“, preto ich nazývame charizmatickými (charizma = dar). Títo „Duchom Svätým“ obdarovaní kresťania sa stávajú charizmatickými lídrami naprieč všetkými cirkvami. Ich cieľom je zjednotiť všetkých kresťanov a predstaviť svetu jednotnú cirkev zapálenú ohňom Svätého Ducha. Prostredníctvom tejto novej jednoty, ktorú NAR produkuje, chcú charizmatickí lídri NAR priniesť prebudenie a do každej oblasti spoločenského života. Okrem charizmatických lídrov z protestantských cirkví sa formujú aj charizamtickí lídri z rímskokatolíckej cirkvi. Ekumenická spolupráca týchto charizmatických lídrov je zjavná. Nová reformácia sa snaží ovplyvňovať politiku a urobiť tak svet lepším miestom pre život. Snaží sa priniesť kresťanské hodnoty do politiky a dokonca sa charizmatickí lídri sami stávajú politikmi. Do kresťanstva prináša demokraciu, kde ľudia si sami rozhodujú, aké evanjelium chcú počuť. A ľudia chcú evanjelium, ktoré im dáva duchovnú moc nad svojím životom. Nechcú žiť život, v ktorom nad nimi panuje Boh a preto sú oklamaní tvrdením, že Boh im dal autoritu vládnuť nad svojím životom a životom celej spoločnosti. Toto tvrdenie legalizuje ich činnosť, ich ciele a celý ekumenický systém. Prináša postupne a systematicky legalizáciu rodovej rovnosti, legalizáciu okultných foriem náboženstva, prináša náboženstvo lásky bez pravdy pokánia z hriechov modlárstva, lásky k peniazom a duchovného či telesného smilstva. Náboženstvo Novej reformácie prezentujú ako Božie kráľovstvo na Zemi z poverenia Boha.

Keď si však porovnám posolstvo evanjelia, ktoré hlásal Pán Ježiš Kristus s posolstvom Novej reformácie, tak neustále narážam na diametrálne odlišné postoje.

Pán Ježiš odmietol byť náboženským alebo politickým lídrom. Odmietol diskusiu a akýkoľvek kompromis s náboženským alebo politickým systémom tohto sveta. Taktiež to odmietli apoštoli prvotnej cirkvi, ako vidíme zo 14 kapitoly knihy Skutkov, keď si v Lystre apoštolovia roztrhali svoje rúcha. Pán Ježiš nabáda svojich nasledovníkov rozdať svoj majetok a zriecť sa svetských výhod, ale predstavitelia cirkví sa snažia majetok hromadiť a používať na svoj vplyv vo svete. Pán Ježiš odmieta a kritizuje náboženské verejné rituály a podporuje vzťah kresťana s Bohom, ktorý je v skrytosti. Výsledkom hlásania evanjelia nebola náboženská jednota, ale neustále spory o náboženskú formu, pretože Pán Ježiš a apoštoli odmietli židovskú alebo pohanskú formu náboženstva. Pán Ježiš sa modlil nie za svet, za svetový mier, dokonca sa nemodlil ani za spasenie národov. Pán Ježiš sa modlil za tých, ktorí sa na základe prijatia evanjelia rozhodli stať sa Jeho nasledovníkmi. Svojich nasledovníkov pokladal za ľudí, ktorí už nepatria tomuto svetu a preto ich svet nenávidí. Týchto ľudí zjednocuje Svätý Duch a nie ľudská snaha pod názvom ekumenické alebo charizmatické hnutie alebo hnutie Novej reformácie.

Evanjelium nepotrebuje náboženskopolitické javisko tohto sveta, na ktorom sa pred kamerami odohrávajú gospelové alebo charitatívne koncerty, zázraky a ohnivé kázne plné mena Ježiš. Pán Ježiš hovorí, že Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nikoho nepoveril, aby budoval Božie kráľovstvo na Zemi. Svojich učeníkov učil, že Božie kráľovstvo sa priblížilo a je tam, kde sa prejavuje moc Božia. Učeníci majú byť kedykoľvek pripravený na príchod Božieho kráľovstva na Zem, pričom ich učí, že Božie kráľovstvo na Zemi bude zjavné tomuto svetu, až pri jeho príchode.

Skutočná pravda evanjelia oddeľuje ducha od duše. Preto sa treba držať Pravdy zjavenej v Biblii a hľadať na modlitbách pochopenie tejto Pravdy z veľkým „P“. Pravdy z malým „p“ sú pre tých, čo hľadajú náboženské uspokojenie svojej duše a tela. Tým, ktorí neprijali lásku k „P“ hrozí, že podľahnú sile „p“, ktorá sa nakoniec stane bludnou cestou, ktorá vedie do zatratenia. 2Sol 2:10-12 (čítaj celú kapitolu a hľadaj súvislosti v Zjavení Jána 17 a 18 kapitola)

Viac tu: http://m.biblickeinspiracie.sk/news/nova-reformacia/

Sdílejte články

Napsat komentář