Co Babylon znázorňuje a jaká je jeho podstata?

Nevěstka Babylon o níž se hovoří ve Zjevení Janovo, je Babylon, jehož skutky Boha mimořádně urážejí. Proč je její chování takovým přestupkem proti Bohu? Co Babylon znázorňuje a jaká je jeho podstata? Proč Bůh Babylon zničil? Kéž Bůh otevře naše oči, abychom skutečně viděli Babylon z pohledu Písma. Název Babylon pochází ze slova „Bábel“. Jistě znáte z Bible příběh o věži v Bábel.

Podstata věže v Bábel spočívala ve snaze vybudovat něco, co by dosahovalo ze země až do nebe. Na stavbu této věže lidé použili cihly. Mezi cihlou a kamenem je podstatný rozdíl.Kámen stvořil Bůh, kdežto cihlu vyrobili lidé. Cihly jsou lidský vynález a lidský výrobek. Význam slova Babylon má spojitost s vlastním úsilím člověka vybudovat věž, která by dosahovala až do nebe. Babylon představuje schopnosti člověka. Představuje falešné křesťanství, které nedovolí Duchu Svatému, aby uplatňoval svou pravomoc! Takové křesťanství nevyhledává vedení Duchem Svatým, ale vše dosahuje lidským úsilím. Vše se skládá z cihel vypálených člověkem, vše závisí na řízení člověka. Ti, kteří jednají podle tohoto principu, nevidí, že jsou omezení. Snaží se konat Boží dílo vlastními přirozenými schopnostmi. Nejsou schopni říci: Pane, pokud nám nedáš milost, nemůžeme udělat nic. Myslí si, že lidské schopnosti stačí na duchovní věci. Chtějí na zemi založit něco, co by dosáhlo do nebe.

Bůh však něco takového nemůže nikdy přijmout. Někdo je docela talentovaný a myslí si, že může kázat, když si trochu nastuduje teologii. Co je to? Cihly! Jiný člověk, který je velmi chytrý, získá určitou podporu, má nějaké znalosti a stane se křesťanským pracovníkem. Co je to? Cihly! Určitý člověk je schopným organizátorem, takže je požádán, aby řídil církevní záležitosti. Co je to? Cihly! To vše je lidské úsilí vybudovat něco ze země do nebe pomocí lidských schopností, pomocí cihel.

Když Izraelité vstoupili do země, byl Achan prvním člověkem, který tam spáchal hřích. Co to bylo za hřích? Achan řekl: Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný sineársky plášť, vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si ho. (Jozue 7:21) Babylonské šat svedl Achana ke spáchání hříchu. Co tento nádherný oděv znamenal? Nádherný oděv se nosí kvůli vzhledu. Když se někdo odívá do nádherného oděvu, znamená to, že se zdobí, aby vylepšil svůj vzhled, aby své osobě dodal trochu více lesku. Achanova žádostivost po babylonském oděvu znamenala, že se chtěl vylepšit, aby vypadal lépe. To byl Achanův hřích.

Kdo byli lidé, kteří jako první zhřešili v Novém zákoně poté, co vznikla církev? Písmo nám ukazuje, že to byli Ananiáš a Zafira. Jaký hřích spáchali? Lhali Duchu Svatému. Příliš Pána nemilovali, chtěli však,aby vypadali jako někdo, kdo Pána velmi miluje. Jen se přetvařovali.Nebyli ochotni dát Bohu s radostí všechno, ale před lidmi se chovali, jako kdyby obětovali všechno. To je babylonský oděv. Principem Babylonu je tedy pokrytectví, aby lidé získali uznání druhých, předstírají něco, co není skutečností. Pro Boží děti je velmi nebezpečné předstírat, že jsou duchovní. Často se setkáváme s tím,že duchovní chování je jen předstíráním, lidé se jím pokrývají jako pozlátkem. Mnohé dlouhé modlitby jsou padělání, mnohé tóny modliteb jsou nepravé. Mají působit dojmem pravosti, i když pravdy v nich není ani kousek. Takový je princip Babylonu, kdykoliv si oblékáme oděv, který neodpovídá našemu skutečnému postavení, chováme se podle principu Babylonu.

Boží děti netuší, kolik falše na sebe vzali kvůli lidskému uznání. To je docela protichůdný přístup ve srovnání s přístupem Beránkovi nevěsty. Vše co děláme z falše je založeno na principu nevěstky, ne na principu nevěsty. Je velmi důležité, aby se Boží děti zbavili předstírání před lidmi. Principem Babylonu je něco předstírat, abychom získali uznání od lidí. Pokud se v církvi upneme na získání lidského uznání a postavení mezi lidmi, máme účast na hříchu babylonského oděvu a na hříchu, který spáchali Ananiáš a Zafira. Falešné oddání se je hřích a falešná duchovnost je také hřích. Pravé uctívání je v duchu a v pravdě! Jde hodina a je tu nyní, kdy praví modlitebníci budou se modlit k Otci v duchu a v pravdě, neboť takových Otec vyhledává, kteří by se mu tak modlili. Bůh je duch a ti, kteří se mu modlí, musí se modlit v duchu a v pravdě. Písmo svaté nám o Babylonu odhaluje mnoho dalších věcí, zvláště co se týče přepychu, který si užíval. Pokud jde o náš postoj vůči vědeckým vynálezům, můžeme v případě potřeby používat. Právě tak, jak to říkal apoštol Pavel, když mluvil o užívání tohoto světa,avšak mít zálibu v luxusu je jiná otázka. Existují křesťané, kteří odmítají všechen přepych a vše, co přispívá k potěšení těla. Neříkáme, že bychom vůbec neměli používat určité věci, ale že vše co je nad míru je přepych. Bez ohledu na to, zda jde o oděv, stravu nebo bydlení, pokud je něčeho nadbytek nebo nad naše potřeby, je to přepych a následování principu Babylonu. Bůh nám dovoluje všechno, co potřebujeme, ale nedává souhlas k věcem, které jsou nad rámec našich potřeb. Pokud žijeme podle své žádostivosti, jednáme podle principu Babylonu. Principem Babylonu je směšování lidských záležitostí s Božím slovem a tělesných věcí s věcmi duchovními. Je to předstírání, že něco, co je z člověka, je z Boha. Je to přijímání lidské slávy pro ukojení lidské žádostivosti. Babylon tedy představuje smíšené a zkažené křesťanství!

Podle Božího slova nemohou být Boží děti zapletené do ničeho, co má charakter Babylonu. Bůh řekl, že musíme vyjít z jakékoliv situace,kde se lidská síla mísí s Boží silou, kde se do Božího díla míchají lidské schopnosti a kde jsou s Božím slovem smíšeny lidské názory.Nemůžeme se účastnit ničeho, co má charakter Babylonu. Musíme z něj vyjít. Boží děti se potřebují učit z hloubky svého ducha oddělovat se od Babylonu a odsuzovat všechny jeho činy. Proto vyjděte z prostředku nich a oddělte se, praví Pán a nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu a budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Panovník všemohoucí. Babylon měl počátek ve věži v Bábel, den za dnem se Babylon více a více rozrůstá, nakonec ho však Bůh odsoudí. Všichni, kteří jsou stejné mysli s Bohem, musí říci: Haleluja, neboť Bůh odsoudí Babylon. Vlastní odsouzení Babylonu provede Bůh v budoucnosti, ale duchovní odsouzení musíme provést my dnes. Jak se nám líbí, když Boží děti zanášejí do církve množství neduchovních věcí? Znamená to snad, že bychom neměli k Božímu soudu říci „Haleluja“ jen proto, že všichni jsme Boží děti a že bychom se měli navzájem milovat? Musíme si uvědomit, že to není otázka lásky, ale otázka Boží slávy! Principem Babylon je zmatek a nečistota, proto je nazýván nevěstkou.

Autor: Watchman Nee Zdroj: Slavná církev

Sdílejte články

Napsat komentář