Vyjít z Babylonu znamená vyjít za stany

Vyjít z Babylonu znamená vyjít za stany. Stany jsou všechny církve, denominace a spolky, co si dali nějaký název, respektive jméno, čímž postavili svojí teologii nad učení Mistra, jedná se o křesťanství jen podle jména.

Vyjít z Babylonu znamená vyjít za stany. Stany jsou všechny církve, denominace a spolky, co si dali nějaký název, respektive jméno, čímž postavili svojí teologii nad učení Mistra, jedná se o křesťanství jen podle jména (podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý).

Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý.  (Zjevení Janovo 3:1)Důvod proč vyjít ven ze stanů je jejich úplné selhání jako svědectví pro Boha – Kdo má uši slyš co praví Duch církvím.

Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“ (Matouš 8:22)

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. (Židům 13:8-15)

Místo věřícího je venku za stany:
Proto věřícímu, který chce jednat podle Boží vůle nezbývá než zaujmout místo mimo v oddělení se od všeho co není podle Božích myšlenek, společně s těmi, kteří se jednoduše shromažďují ke jménu Pána Ježíše.

Proto: Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“ (2. Korintským 6:17)

Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se! (Izaiáš 52:11)

Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! (Zjevení Janovo 18:4)

Nám výsadou je ven se bráti,
následovati kroků Tvých,
za stany venku s Tebou státi,
pro Tebe snášet hanu, smích.

https://vesvetlebible.wordpress.com/2017/08/04/vyjit-z-babylonu-znamena-vyjit-za-stany/

Sdílejte články

Napsat komentář