O konspiračním evangeliu adventistické církve a modlářství spikleneckých teorií

slovo3

Myslím, že je na čase, abychom se vážně zamysleli nad praktikami církve Adventistů sedmého dne. Nebudeme nyní zabíhat do podrobností učení této církve (o tom snad jindy), ale spíše se podíváme na souhrnné ovoce, které z ní vychází.

Nechci hodnotit spásu jednotlivců v této denominaci, neboť to není členství církve (instituce) nebo sboru, které zachraňuje, ale jedině Ježíš Kristus. A proto věřím, že i u adventistů existují znovuzrození křesťané.

Jenže je tu něco, co už delší dobu fascinovaně pozoruji, a co odlišuje adventisty od jakékoliv jiné církve… Zatímco ostatní křesťané evangelizují, roznášejí letáky s evangeliem, dělají apologetiku, píšou články o Bohu, překládají kázání, dávají světu svědectví o svém obrácení, tak adventisté pořádají přednášky o Novém světovém řádu, překládají videa dr. Veitha o jezuitské konspiraci a za každou událostí, co se zrovna stane, vidí nějaké biblické naplnění.

Ne, že by snad neexistovaly žádné konspirace! O tom to není! Bible dokonce říká toto: „Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. “ (Žalmy 2:2). Bible21 používá v tomto verši slovo spiknutí! A každému čtenáři písma musí být zřejmé, že svět je v nepřátelství vůči Bohu (Římanům 8:7) a následovatelům Ježíše Krista (Genesis 3:15, Matouš 5:11, Matouš 10:22; 25, Jan 15:18 atd). A pak je tu ono známé spiknutí satana proti Bohu – ten má ovšem vše pevně v rukou!

Ovšem Bůh ustanovil Slovo pravdy (evangelium) jako dostatečný prostředek k obrácení nevěřícího člověka. „Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.“ (Římanům 1:16). Ale Adventisté sedmého dne si to zřejmě nemyslí, neboť stále řeší ten Nový světový řád a jezuitskou konspiraci! Skoro by se dalo říct, že se snaží prokázat Boží existenci tím, že odhalují všemožná spiklenectví a mnohé z nich jsou zcela provázány s reakční teologií této denominace! Hle – jezuitská konspirace, a proto Bůh!

Viděl jsem mnoho videí od dr. Waltera Veitha – populárního adventistického autora, a nemohu se zbavit dojmu, že dr. Veith věří v jezuitskou svrchovanost a ve svrchovanost Nového světového řádu! Z jeho přednášek vyplývá, že všechno zlé mají na svědomí všemocní Jezuité, a když něco nevyjde podle předem „vykonspirovaného plánu“, tak je to prostě jen součástí mnohem větší konspirace!

Vskutku! Někteří lidé, a to není typické pouze u adventistů, vyloženě uctívají jezuity, Nový světový řád a satana, neboť mu přisuzují Boží atributy. Každý křesťan ví, že ďábel existuje, ale určitě není všemocný a už vůbec ne svrchovaný! Pouze Bůh je všemocný a svrchovaný! Spiklenecké plány mocnářů, ať už jsou jsou reálné či ne, světě div se, selhávají! Jak někdo moudrý řekl: „Žádný lidský plán nikdy nevyjde!“ Boží plán ale vyjde vždy!

Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.“ (Izaiáš 46:10). Toto může prohlásit pouze Bůh, protože jedině On je všemocný a svrchovaný! A není nikdo, kdo by mu mohl radit. On vše činí podle rady své vůle (Efezským 1:11). Jak krásně Izaiáš popisuje nepřemožitelnou Boží svrchovanost v následujícím verši: „Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí — tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. “ (Izaiáš 55:10-11).

V dobách před svým obrácením, když jsem hledal pravdu, jsem prostudoval i obrovské množství konspirací a různých světonázorů. A opravdu vím, že to vede k závislosti a honbě za senzacemi. Je to jistý druh zábavy a velký svod ďábla. Jakmile se člověk odpojí z matrixu mediální reality a začne hledat pravdu, téměř okamžitě skončí v nekonečných rodokmenech bezedné králičí nory a bude se propadat hlouběji z reality, až objeví vrcholnou pravdu o tom, že země je placatá, a přitom dutá, a že svět ovládá reptiliánská mimozemská rasa z 5 dimenze, která žije v podzemních základnách! Jestli toto slyšíte poprvé, tak buďte rádi…

Po mém obrácení všechny tyto závislosti a fascinace pomalu odpadaly, aby byly nahrazeny znovuzrozenou láskou ke Kristu. V jedné chvíli jsem si uvědomil, že nechci nadále odhalovat pozadí světových událostí, ale psát o Bohu a Bibli. Ne, že bych zcela opustil zájem o světové dění, ale má realita nyní obíhá kolem Krista. A mé paradigma je definované Biblí. A tak to vidím i u přátel s podobným příběhem…

Nicméně, ať už u jednotlivých adventistů, tak jejich učitelů spatřuji tento motiv: Odhalování konspirací (viníkem jsou obvykle jezuité) a posedlost sobotami. To je to, co je definuje! Nikoliv Kristus a slovo kříže! Takové je jejich vnější ovoce! Ptejte se sami sebe: Kolik hodin denně věnujete Bohu? Co definuje váš život? Je to oslava Boha? Podle toho se pozná vaše víra…

Jestliže je vaše víra definována tím, že většinu času trávíte odhalováním jezuitských konspirací, a pokaždé, když nevyjde jeden z možných apokalyptických scénářů, tak plynule navážete na jiný, se slovy: „To bylo součástí mnohem většího plánu,“ dáváte tím jezuitům či Novému světovému řádu Boží atribut svrchovanosti. A tím i uctíváte jezuity či nový světový řád! O to více zarážející je pak fakt, že stejní lidé, co jednají s aktéry konspirací jako se svrchovaným božstvem, obvykle věří, že mají autonomní svobodnou vůlí, a že Bůh nemůže dělat nic bez jejich svolení! Tomu se říká modlářství!

A některá videa od adventistů (Amazing discoveries) jsou vážně neuvěřitelná! Především svědectví bývalého illumináta, který nám tak náhodou vysvětlí naprostou důležitost soboty, je přesvědčivé jako odvrácený pohled štěňátka od hromádky peří z roztrhaných polštářů. A proč by měl mít vlastně „bývalý illuminát“ jakoukoliv důvěryhodnost? Či bývalý satanista v jiném videu? Bývalí satanisté a illumináti nám nemají co vysvětlovat důležitost soboty!

Na kolena mě ovšem dostalo jiné video; nejprve je ale třeba pochopit, že podstatná část teologie adventistů je reakcí na římský katolicismus. A proto můžeme pozorovat, že téměř za všechno viní „svrchované a všemocné“ jezuity. A proto video, kde adventisté obhajují věrohodnost své prorokyně Ellen G. Whitové na základě svědectví o jezuitovi, který o ní hovořil jako o jediné opravdové novodobé prorokyni, je vskutku bizarní! Nejenže jsou jezuité všemocní, svrchovaní, ale navíc je jejich slovo autoritativní pravda! Je opravdu těžké rozeznat, zda adventisté odhalují jezuity nebo je uctívají!

Veškerá tato činnost odhalování je samozřejmě obhájená jedním veršem z Bible: „a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. “ (Efezským 5:11). Nehledě na aplikaci tohoto jediného verše, je třeba poznamenat, že to určitě neznamená, abychom převážnou část svého času věnovali zkoumáním nekonečných rodokmenů o tajných společenstvích, které nikam nevedou a nikoho to k Bohu blíže nepřivádí.

Bible naopak před podobnými aktivitami varuje: „Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. “ (1 Timoteovi 1:3-4). Gnostické sekty byly typicky charakterizované uzavřeným kruhem lidí s posvátným poznáním. Před něčím podobným varuje i Pavel Timotea: „Ó Timoteji, zachovej, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá ‚poznání ‘, k němuž se někteří přiznávali, a zbloudili ve víře. “ (1 Timoteovi 6:20-21).

Pointa je následující: Aby život křesťana nebyl definován obskurním hloubáním v divokých konspiracích, ale oslavou Ježíše Krista. Samozřejmě, že je třeba usvědčovat zlo a bránit Boží pravdy, ale nesmíme to dělat na úkor všeho ostatního; a musí to být v souladu s biblickým zjevením. Cílem je vždy oslavovat Boha a přivádět lidi ke Kristu!

Zde se hodí výzva apoštola Pavla: „Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás?“ (2 Korintským 13:5). Je váš život definován učením Ježíše Krista? Je Ježíš Kristus na prvním místě ve vašem životě? Děláte vše, abyste oslavovali Jeho?

Ne všichni adventisté tráví převážný čas předvídáním antikrista – pravda! Nicméně velká část viditelného ovoce této denominace se točí kolem konspiračních teorií a sobot. Není zde vidět kázání evangelia, leda toho konspiračního. Není zde vidět Kristus jako Alfa a Omega; První a Poslední. A to je problém!

Pamatujme na následující varování z Bible: „Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.“ (2 Tesalonickým 2:9-12). Existuje mocné působení silného bludu, které Bůh sesílá na lidi, protože neuvěřili pravdě, aby byli zachráněni. Takové mocné působení pak odvádí od Krista pryč – třeba ke konspiracím o jezuitech, hudebnímu průmyslu či illuminátech (mocnostech antikrista).

Bůh vydává všechny lidi, kteří jej odmítají oslavit jako Boha, neosvědčené (zavržené) mysli (Římanům 1:28). Je to Boží soud – stejně tak jako mocné působení silného bludu. Jakmile chceme cokoliv jiného než Ježíše Krista a odmítáme akceptovat pravdu, dá nám Bůh to jiné, co chceme, kromě Krista! A dokonce nám pošle i učitele, kteří budou přesně naladěni na melodii našeho sluchu! „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. “ (2 Timoteovi 4:3-4).

A proto se vyvarujme nekonečným rodokmenům a bájím o tajných společenstvích a předně soustřeďme své veškeré bytí na Krista a jeho kříž! Hlásejme evangelium, neboť je Boží mocí k záchraně každého, kdo věří. A nezapomeňme: Je jen jeden Bůh, a ten jediný je svrchovaný! Žádný lidský plán nikdy nevyjde, ale ten Boží vyjde pokaždé! To je jisté!

Ostatně i jako tato slova apoštola Pavla: „Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 8:38-39).

 

http://www.slovo-pravdy.cz/2016/07/16/o-konspiracnim-evangeliu-adventisticke-cirkve-a-modlarstvi-spikleneckych-teorii/

Sdílejte články

Napsat komentář